Plantebrug der modtager husdyrgødning

18-03-2020

Spørgsmål

Vi har en del plantebrug, der modtager hestegødning til eget brug. Vi er klar over, at husdyrgødningsbekendtgørelsen anvendes på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Vi har selvfølgelig bedt om, at der skal indsendes skriftlige aftaler over, hvor der modtages gødning fra, men det virkelig svært at få de oplysninger? Og de små husdyrbrug (ikke erhvervsmæssige dyrehold) skal jo ikke lave disse aftaler. Ofte lægges gødningen i en uoverdækket markstak, da det ikke bliver spredt ud med det samme. De skal selvfølgelig have overdækket markstakken, såfremt den ligger der mere end en uge? Men vi ved jo i princippet ikke, hvor gødningen kommer fra og om gødningen er så komposteret, at det overhovedet kan lægges i markstak. Vi vil gerne vide, hvordan vi skal forholde os til dette. Skal der gives en tilladelse til modtagelse af gødningen eller hvordan griber vi disse sager an?


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, at den finder anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.
Bekendtgørelsen finder også anvendelse på jordbrugsvirksomheder, uanset om de er omfattet af stk. 1, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk 2. En jordbrugsvirksomhed er en virksomhed, der er registreret efter gødskningslovens § 2, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 25.
Husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder umiddelbart. Den finder således anvendelse så snart, at betingelserne i § 2 er opfyldt. 
Kommunen kan bede ejendommen, der anvender eller opbevarer husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold, om oplysninger vedrørende markstakken, hvis kommunen vurderer, at det har betydning for vurderingen af forureningen eller virkningen på miljøet i øvrigt og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger, jf. husdyrbruglovens § 53, stk. 1, 1. pkt. Der findes dog ingen regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedrørende formkrav for dokumentation for tørstofindhold og trin i komposteringsproces .I husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 4, findes der en regel, der vedrører, at kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet i gødningsopbevaringsanlæg kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom. Opbevaringsaftalen kan anvendes som dokumentation. Det bemærkes, at pligtsubjektet  i denne bestemmelse er afgiver af husdyrgødningen. Denne aftale skal således kun laves, hvis afgiver af husdyrgødning er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
Det vil være brugeren af ejendommen, der anvender eller opbevarer husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold, som skal leve op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og det er denne ejendom, som kommunen skal føre tilsyn med. 
Hvis kommunen vurderer, at kravene ikke er overholdt, herunder overdækningskrav og krav til markstak, skal de foranledige det ulovligt forhold lovliggjort.
Hvis det ikke kan dokumenteres, at husdyrgødningen har gennemgået en komposteringsproces, samt at tørstofindholdet opfylder bekendtgørelsens regler, og kommunen endvidere vurderer, at kravene ikke er overholdt, skal der ved tilsynsafgørelse træffes de nødvendige håndhævelsesskridt for at sikre, at reglerne er overholdt. Det bemærkes hertil, at angivelserne af, hvor lang tid komposteringsprocessen typisk tager, er baseret på en gennemsnitsbetragtning. Se vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 4, https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/2-bekendtgoerelsens-anvendelsesomraade-definitioner-mv/.

Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke skal gives en tilladelse til modtagelse af husdyrgødningen .

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken