Overdækning på beholdere kun til møddingsaft eller ajle

30-10-2017

Spørgsmål

Skal der være overdækning (fast overdækning eller naturligt flydelag) af beholdere, som udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft og/eller ajle? I tidligere Husdyrgødningsbekendtgørelse har der været skrevet: Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning. Dette fremgår ikke mere af den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse – men står stadig beskrevet i Husdyrvejledningen – Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Overdækning § 22 Krav om overdækning af gyllebeholdere (Se også uddybende vejledning i Miljøstyrelsens logbog for overdækning af beholdere) Som hovedregel skal beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse være forsynet med fast overdækning eller anden tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning. På nuværende tidspunkt er det eneste godkendte alternativ til tæt overdækning gylleforsuring. Der er på nuværende tidspunkt ikke optaget teknologier der kan erstatte krav om fast overdækning for beholdere der ligger nærmere end 300 meter fra nabobeboelse eller krav om fast overdækning i øvrigt. Det fremgår endvidere af teknologilisten, hvilke typer overdækning der er godkendt som fast overdækning henholdsvis tæt overdækning. Naturligt flydelag evt. suppleret med halm accepteres også som tæt overdækning. Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning.


Svar

Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22 stiller krav om overdækning af beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse . Flydende husdyrgødning er i bekendtgørelsens § 4, nr. 5 defineret som: Ajle, gylle og møddingsaft samt enhver blanding af fast husdyrgødning med ajle, gylle og møddingsaft samt forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N pr. ton.

Møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er således ikke omfattet af § 22.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken