Overdækning af fiberfraktion

02-04-2020

Spørgsmål

Det fremgår af husdyrvejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16 om fast gødning, at fiberfraktion skal overdækkes. Som begrundelse angives, at det i praksis er muligt at tilrettelægge separation, så der kan forarbejdes en større mængde inden for kort tid. Overdækning kan således ikke undlades med begrundelse i, at separation foretages daglig. Under afsnit om fast gødning er der en undtagelse for krav om overdækning for anlæg etableret før 1. august 2019, hvis fast gødning afleveres daglig i f.eks en gødningskegle. Forarbejdning af husdyrgødning ved separation til fiberfraktion foregår i mange anlæg dagligt i forbindelse med udslusning af gylle fra staldanlæg til lille fortank og herfra videre til separationsanlæg. Hvis der skal forarbejdes husdyrgødning i større partier vil det kræve opførsel af en opsamlingsbeholder til en større mængde gylle. Udslusning af gylle dagligt foretages så til den større beholder og derfra videre til separationsanlæg. Beholderens størrelse vil afhænge af hvor ofte der kan separeres. Da separationsanlægget afleverer fiberfraktionen i en gødningskegle som fast gødning vil det kræve, at overdækningen fjernes hver gang , der skal forarbejdes gødning. I praksis er det ikke muligt at fjerne en overdækning fra en fiberfraktion i 3-4 meters højde i en kegle. Det vil kræve flere folk og automatik til at hæve overdækningen. En anden mulighed er at fiber fraktionen placeres i flere mindre kegler en gang om måneden hvorefter den overdækkes. Det vil kræve et større hus med et større areal til de mange oplag af fiberfraktioner. I anlæg med krav om hyppig udslusning, f.eks. i forbindelse med reduktion af lugt eller i Agri Farms koncept stald vil der være en konflikt over til krav om overdækning af fiberfraktion med mindre der opføres en større forbeholder. Når der samtidig vurderes på proportionalitet synes der ikke være sammenhæng mellem omkostninger til etablering af overdækning på fiberfraktion og den reducerede mængde ammoniak. Er det muligt at ændre vejledningen så det også fremover er op til en konkret vurdering om fiberfraktion skal overdækkes, se helpdesk svar fra 090519 om overdækning af fast mødding.?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er tilladt at lade forarbejdet husdyrgødning ligge i en lukket lade uoverdækket i op til en uge, før det transporteres til biogasanlæg. Der er derfor desværre ikke mulighed for at ændre i vejledningen, da kravet om overdækning af fiberfraktionen ifølge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke kan fraviges med den begrundelse. 
Fiberfraktioner fra husdyrgødning er forarbejdet husdyrgødning. I husdyrgødningsbekendtgørelsens terminologi omfatter fast husdyrgødning forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 12 eller derover. 
Forarbejdet husdyrgødning skal som hovedregel overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægningen. Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, stk. 1. 
Der findes alene 2 undtagelser til ovenstående hovedregel, nemlig i § 16, stk. 2 og stk. 3. Disse 2 undtagelser omfatter:

  • Møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1. august 2019.
  • Midlertidige oplag af husdyrgødningsbasseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til en uge) i forbindelse med udbringning. 

Den første undtagelse henviser til visse bestemte traditionelle staldsystemer. Betegnelsen bruges bl.a. i de officielle normer fra Aarhus Universitet. Denne første undtagelse fra kravet om overdækning, er netop knyttet til den slags staldsystemer, som er baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle. Her kan kravet om overdækning ikke opfyldes i praksis, og undtagelsen er i sin tid lavet for, at de pågældende eksisterende staldsystemer kunne videreføres uden store omkostninger til ombygninger. Nye stalde kan ikke længere indrettes med det pågældende system.
Der er ikke yderligere muligheder for at undtage fra kravet om overdækning af forarbejdet husdyrgødning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken