Oplag af energiafgrøde til biogasanlæg er ikke ensilage

12-07-2023

Spørgsmål

Vi har haft en sag hvor et biogasanlæg har etableret et oplad af energiafgrøder i en stak på en mark. Formålet med oplaget er senere at kunne afhente det og tilføre det i biogasanlægget. Stakken er ca. 150-170 m lang og ca. 15-20 m bred. Stakken består af halm og rajgræs som er neddelt og blandet. Stakken er overdækket med plastik. Den ligner med andre ord grangiveligt en ensilagestak. På trods af det er vi stadig i tvivl om hvorvidt den skal reguleres som en ensilagestak jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen eller som noget andet. Bekendtgørelsen indeholder ikke nogen definition af ensilage så vores umiddelbare tanke er at anvende den almene definition, f.eks. i Wikipedia. Her er ensilage defineret som "syregærede, grønne planter, der bruges som foder". Det bruges dog ikke til foder i dette tilfælde, men er en energiafgrøde. Spørgsmålet er om oplag af energiafgrøde til biogasanlæg skal reguleres som ensilage? Og hvis ikke, hvad så? I vores overvejelser har vi været omkring følgende: Det ligner meget det samme i udsende om det er til foder eller til biogasanlæg. Det vil sige hvis det ikke er det samme vil valg af reguleringsgrundlag måske nogle gange bygge på et mundligt udsagn fra ejer, hvilket kan blive noget rod. Det kan måske tale for at det reguleres som ensilage. Hvis det ikke er ensilage og dermed måske kræver en tilladelse/godkendelse, kan det være administrativ tungt. Der vil sandsynligvis i så fald også være mange stakke landet rundt uden tilladelse/godkendelse. Der kan være forskel på hvor omhyggelig man er med at sikre at stakken ikke afgiver saft og at den overdækkes når der er taget hul på den, i forhold til om den er til foder eller til biogas. Kasseret ensilage kan sikkert godt anvendes som energiafgrøde til biogas, men ikke omvendt. Dertil kommer, at der også kan være forskel på hvor store oplag der etableres om det er til foder eller biogasanlæg. Det kan rejse spørgsmål om, hvorvidt de almindelige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen til oplag af ensilage er tilstrækkelige til at sikre at oplag af energiafgrøder ikke giver anledning til forurening eller risiko herfor.


Svar

Når der er tale om oplag af energiafgrøde til brug i biogasanlæg, er der ikke tale om  ensilage i husdyrgødningsbekendtgørelsens forstand. Det er derfor ikke reglerne om oplag af ensilage i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der skal følges. 

Der er ikke en klar definition af ensilage i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er dog udelukkende hensigten i husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om ensilage at regulere foderopbevaring på husdyrbrug, og hvor der er tilknytning til et dyrehold. 

Oplag med energiafgrøder er en biaktivitet til husdyrbruget, og det skal reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Efter omstændighederne kan det blive reguleret efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og § 42. Hvis oplaget ligger i tilknytning til et godkendelsespligtigt biogasanlæg, skal det reguleres i forbindelse med biogasanlæggets miljøgodkendelse eller som tillæg hertil. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken