Oplag af affaldsprodukter til jordbrugsformål

09-06-2020

Spørgsmål

Hej. Oplag i marken af affald til jordbrugsformål reguleres af slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen, desuden er der vejledningen (som dog kun er en vejledning). § 16, stk. 2 i slambekendtgørelsen siger at affald der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstak på brugers virksomhed uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind, og placeringen skal følge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 står afstandskravene for gødningsoplag, ensilageoplag mv., men der står ikke specifikt nævnt affaldsprodukter til jordbrugsformål. Vil det sige, at disse afstandskrav ikke gælder for oplag i marken af affald til jordbrugsformål? Affaldsprodukter til jordbrugsformål står f.eks. specifikt nævnt i kapitel 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen i forhold til anvendelse - så her er man ikke i tvivl.


Svar

Hjemlen til at kræve, at placeringen af markstakke med affald til jordbrugsformål skal følge husdyrgødningsbekendtgørelsens regler på området, følger ganske rigtigt af affald til jord bekendtgørelsens § 16, stk. 2.
Heraf fremgår det, at affald, der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i stakken, og placeringen skal følge reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Kravene i fht. placering af markstakke i husdyrgødningsbekendtgørelsen, gælder altså også bl.a. for oplag i marken af affald til jordbrugsformål, da det fremgår af affald til jordbekendtgørelsens § 16, stk. 2, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler i fht. placering skal overholdes.
Viser det sig, at placeringen ikke overholder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og der er brug for påbud, så sker dette efter affald til jordbekendtgørelsens § 28, stk. 1, hvorefter: ”Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening”.
Vær opmærksom på at spildevandsslam, jf. affald til jord bekendtgørelsens § 16, stk. 3, ikke må opbevares i markstakke.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken