Opbevaringskrav for husdyrbrug med aftale om opbevaring på biogasanlæg/anden ejendom

15-07-2021

Spørgsmål

Jeg har et husdyrbrug, hvor der er aftale efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11stk. 4 om, at alt husdyrgødning, så snart det forlader staldene, overdrages til et biogasanlæg. De beholdere, der er på ejendommen, er der så aftale med biogasanlægget om, at det lejer og har ansvaret for. Biogasanlægget har også selv beholdere, men de primære beholdere findes på i alt 3 husdyrbrug. Gylle/afgasset biomasse fordeles og tilføres kontinuerligt imellem husdyrbrugenes ejendommene via underjordiske rørsystemer. Derfor opfatter kommunen det som om, at biogasanlægget som virksomhed har fået overdraget ansvaret for opbevaring af husdyrgødning/afgasset vegetabilsk biomasse, og at det er biogasanlægget der skal leve op til kravet om opbevaringskapacitet i § 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Er dette korrekt opfattet? Hvis det gør sig gældende, kan det være enten ved at benytte biogasanlæggets egne beholdere eller ved at lave aftaler om beholdere til opbevaring og evt. udspredning på fx husdyrbrugene. Siden biogasanlægget er på egen selvstændige ejendom og ikke er en ejendom med dyrehold, så er kommunen kommet i tvivl, om kravet om kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel gør sig gældende. Aftalen der er imellem husdyrbrug og aftager, er jo en kontinuerlig aftale, hvor der er en kontinuerlig tilførsel af gylle, derfor ville en kapacitet svarende til kravet i § 11 stk. 2 give mening. Hvad mener Miljøstyrelsen?


Svar

Opbevaringskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 (efter 1/8 § 10) retter sig mod bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og herunder ejendomme med dyrehold. Biogasanlæg vil kun hvis de er indeholdt i dette anvendelsesområde være omfattet af reglerne om opbevaringskapacitet. Miljøstyrelsen vurderer at et biogasanlæg ikke i sig selv er en bedrift jf. definitionen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 1 nr. 24, som er driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende virksomhed.

Derfor vil det som oftest være husdyrbruget (Bedrifter, der oplagrer/ ejendomme med dyrehold) som skal leve op til reglerne om opbevaringskapacitet og ikke biogasanlægget.

Det er oplyst, at dette i den konkrete sag er kravet om opbevaringsaftale opfyldt efter § 11 stk. 4 , som lyder: Kravet i stk. 1 om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

Det fremgår af husdyrvejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5 at afgivelse eller opbevaring på anden ejendom også omfatter bl.a. biogasanlæg https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/5-kapacitet-af-goedningsopbevaringsanlaeg-mv/#6  

I forhold til biogasanlægget og evt spørgsmål om håndtering af dettes opbevaringskapacitet skal det håndteres og vurderes i forbindelse med biogasanlæggets miljøgodkendelse og dettes miljøtilsyn. Det er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af kravene i § 11.

Det vil sige at landbrugstilsynet med husdyrbruget skal sikre, at opbevaringsaftalen er tilstrækkelig. Virksomhedstilsynet med biogasanlægget skal sikre at bl.a. al den modtagne husdyrgødning håndteres miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens godkendelse og er ikke omfattet af kravene i § 11 om kapacitet, når der ikke er tale om en bedrift.

Selve beholderne, lagertankene, er jf. tidl. helpdesksvar reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/lagertanke-paa-biogasanlaeg/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken