Opbevaring af fast husdyrgødning i gyllebeholder

21-06-2022

Spørgsmål

Kommunen har ved miljøtilsyn konstateret at en landmand opbevarer sin faste husdyrgødning i ejendommens gyllebeholder. Gyllebeholderen bruges ikke til opbevaring af flydende husdyrgødning. Husdyrgødningen i gyllebeholderen er ikke overdækket. Ejendommen har et lille dyrehold med 6 heste og 3 kvæg. Dyrene står på dybstrøelse i løsdriftsstalde og der bliver muget ca. 4 gange om året til gyllebeholderen. Der produceres 87,397 m3 dybstrøelse pr. år og gyllebeholderen er 1065 m3. Den producerede husdyrgødning fylder derfor kun en lille procentdel af gyllebeholderen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12 kan fast husdyrgødning opbevares efter reglerne for flydende husdyrgødning. Spørgsmålet er, hvad reglerne for overdækning er i denne sammenhæng? Derudover vil vi også høre om der er krav til hvor ofte beholderen skal tømmes for husdyrgødning, da der er mange års opbevaringskapacitet i gyllebeholderen. Der ligger to § 3 søer inden for 100 meter fra gyllebeholderen. I den forbindelse vil vi også gerne høre om kravet om alarmsystem på gyllebeholderen også gælder, hvis den kun anvendes til fast husdyrgødning?


Svar

Den faste husdyrgødning kan, som I skriver, opbevares efter reglerne for flydende husdyrgødning i kapitel 8. 
Opbevares den faste husdyrgødning efter reglerne i kapitel 8, er det de regler, der skal overholdes. Det betyder, at krav til beholderkontrol, flydelag, gyllealarmer og logbog for flydelaget mv. også skal overholdes.
Kommunen må vurdere, om dybstrøelsen i sig selv udgør et flydelag, eller om f.eks. regnvand, der falder i beholderen, betyder, at der skal etableres flydelag.
Miljøstyrelsen har i dette svar kun forholdt sig til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring af husdyrgødning. Der er ikke her krav om, hvor tit en beholder skal tømmes.
I Landbrugsstyrelsens gødskningsregler er der bestemmelser, der sætter begrænsninger for, hvor meget husdyrgødning, der må føres på lager. Hvorvidt det er tilfældet for det pågældende dyrehold af forholdsvis begrænset størrelse, kan Miljøstyrelsen ikke vejlede om.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken