Nedgravet gødningscontainer

15-07-2020

Spørgsmål

Svaret er revideret den 25. august 2020

Der er en stigende tendens til at hesteejendomme ønsker at etablere delvis nedgravet containere til gødning. Spørgsmålet er, hvordan vi skal regulere dette? Løsningen er efter vores vurdering ikke beskrevet i lovgivningen eller i byggeblade. Betyder det at vi bør kræve en § 19 ansøgning?


Svar

Revideret svar 25. august 2020

Ministeren har med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §19, stk. 5, fastsat regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen om, hvordan fast husdyrgødning skal opbevares. Det fremgår helt specifikt af bekendtgørelsen, hvordan fast husdyrgødning skal opbevares, og der er derfor ikke mulighed for at meddele tilladelse til at gøre det anderledes, end hvad der følger af bekendtgørelsen. En tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2 gives af kommunen, medmindre miljøministeren fastsætter andre regler (det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 4). I forhold til opbevaring af fast gødning, har ministeren nettop fastsat andre regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorfor kommunen ikke har mulighed for at meddele tilladelse til opbevaring af fast gødning på andre måder, end hvad der følger af bekendtgørelsen.

Opbevaring af fast husdyrgødning må kun ske (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2) i lukkede containere og stå på befæstet areal med en tæthed, som angivet i bekendtgørelsens § 14, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. Alternativt kan fast gødning opbevares, efter nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen senest den 31. juli 2018. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 55, stk. 1. Idet der ikke findes et godkendt byggeblad, der dækker nedgravede gødningscontainere er der således ikke mulighed for at anvende denne mulighed.

Hensigten med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, om placeringen af containeren er bl.a., at containeren står stabilt og evt. udsivning opsamles i møddingssaftbeholder (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13). Følges forskrifterne i byggebladet i stedet, bør containeren stå på en containerplads, ”der kan modstå påvirkningerne fra køretøj og redskaber ved fyldning og tømning samt fra den oplagrede gødning”. Det, at underlaget modstår påvirkninger fra den oplagrede gødning, betyder at udsivende gødning ikke forurener jorden. Dette sikres både gennem krav til pladsens materiale og det faktum, at evt. udsivning vil kunne ses. 

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken