Nedgravet gødningscontainer

15-07-2020

Spørgsmål

Der er en stigende tendens til at hesteejendomme ønsker at etablere delvis nedgravet containere til gødning. Spørgsmålet er, hvordan vi skal regulere dette? Løsningen er efter vores vurdering ikke beskrevet i lovgivningen eller i byggeblade. Betyder det at vi bør kræve en § 19 ansøgning?


Svar

Containere til fast husdyrgødning skal (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2) være lukkede og stå på befæstet areal med en tæthed, som angivet i bekendtgørelsens § 14, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. Alternativt kan fast gødning opbevares, efter anvisninger i byggebladet, i åbne containere uden afløb og med overdækning, som kan bestå af en presenning på et stativ. Endvidere kræves i byggebladet ikke placering på et befæstet areal med afløb, men på en betonplads eller tilsvarende stabilt underlag.

Så I har ret i, at der hverken er hjemmel i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i byggebladet der, jf. § 55 i bekendtgørelsen, giver mulighed for at fravige kravene i bekg. §§ 5-29. Kravene omkring placering, indretning og drift kan i henhold til § 55 fraviges i det omfang, man i stedet overholder nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen senest den 31. juli 2018.

Hensigten med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, om placeringen af containeren er bl.a., at containeren står stabilt og evt. udsivning opsamles i møddingssaftbeholder (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13). Følges forskrifterne i byggebladet istedet, bør containeren stå på en containerplads, ”der kan modstå påvirkningerne fra køretøj og redskaber ved fyldning og tømning samt fra den oplagrede gødning”. Det, at underlaget modstår påvirkninger fra den oplagrede gødning, betyder at udsivende gødning ikke forurener jorden. Dette sikres både gennem krav til pladsens materiale og det faktum, at evt. udsivning vil kunne ses.

Kommunen har dog mulighed for at give en tilladelse til at nedgrave containeren efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis de vurderer at det kan gøres uden risiko for forurening. Formålet med reglerne i § 19, hvoraf det fremgår, at beholdere der indeholder stoffer eller produkter, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må nedgraves uden tilladelse, er at sikre, at jorden, undergrund og grundvand beskyttes. Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og undtagelserne i byggebladet har netop det samme formål om, at gødningen ikke må forurene jord og undergrund.

En evt. tilladelse efter § 19, bør sikre de samme hensyn som reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og byggebladet varetager. Kommunen skal derfor i vilkår for tilladelsen sikre, at jorden ikke forurenes, og at kravene til at opnå tilladelsen bør ikke være lempeligere end husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Dette kan f.eks. gøres gennem vilkår om

• materialevalg og opbygning (svejsninger mm) af containeren,
• hvilke type husdyrgødning, der må oplagres i containeren
• placering af underlag i jorden, der stopper evt. udsivninger og som gør det muligt at føre tilsyn med containerens tilstand
• egenkontrol af containerens tilstand
• procedurer for tømning af containeren (mindske risiko for skader i den forbindelse)
• etc.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken