Må forholdsvis frisk fast husdyrgødning fra container ligge uoverdækket i op til 1 uge?

 

19-11-2021

Spørgsmål

Vi har mange hestehold, der opbevarer deres husdyrgødning i containere, og får det afhentet med en aftale om overførsel af husdyrgødning. Vi oplever, at nogle af disse containere tømmes direkte på marken, ligger i op til en uge og spredes derefter ud på marken. Er dette altid i overensstemmelse med undtagelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, stk. 3? Hvis containeren f.eks. bliver afhentet hver eller hver 2. måned, kan det så stadig ligge lidt (max. 7 dage) i forbindelse med udspredning, selvom det ikke har komposteret i 3-4 måneder? Eller skal det spredes f.eks. samme dag? Og er der regler for nedpløjning? Det kan være vanskeligt for os at vurdere, hvor gammel husdyrgødningen i gennemsnit er, når der ligger en containerfuld, hvor en del af det er ret nytilført og derfor har lyse friske spåner/halm.


Svar

Nej, det er ikke altid i overensstemmelse med undtagelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, stk. 3, at tømme oplag af husdyrgødning på marken. Husdyrgødningen skal enten være husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning.

Udgangspunktet er, at møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning må dog ligge på marken op til en uge uden at være overdækket i forbindelse med udbringning. Undtagelsen omhandler dermed husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning.

Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit, jf. definitionen af husdyrgødningsbaseret kompost i bekendtgørelsens § 3. Læs mere herom i vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6.

Forarbejdet husdyrgødning er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3, som produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

Hvis husdyrgødningen vurderes ikke at være husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal det overholde reglerne om opbevaring af fast husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 eller udbringes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 2. Heraf fremgår det blandt andet, at husdyrgødning, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, som udgangspunkt skal nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken