Lagertanke på biogasanlæg

20-09-2018

Spørgsmål

Vi har nogle sager hvor biogasanlæg ønsker at etablere sig eller udvide. På biogasanlæggene er der flere tanke. Der er (eller kan være) bl.a. følgende tanke: FORTANKE, som er tanke hvor den rå gylle (sammen med andet flydende biomasse, f.eks. industriaffalds og slam) opbevares inden den kommer i anlægget. REAKTORTANKE, som er der hvor magien foregår, altså gassen bliver udvundet. EFTERKLARINGTANKE, som vist også er en processtank. LAGERTANKE hvor den afgasset gylle opbevares indtil den leveres til eller afhentes af en aftager. Nogle biogasanlæg etablerer ekstra lagertanke, fordi der generelt bliver brug for mere opbevaringskapacitet. Der tilføjes jo andre stoffer end gylle så er ender med at være flere m3 afgasset gylle end der m3 tilført rågylle. Lagertanke opføres typisk enten på biogasanlægget eller samlet i decentrale enheder i nærheden af de marker hvor den afgasset gylle skal bringes ud. Både biogasanlægget og de decentrale enheder er noget der (i hvert fald ofte) kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, hvor der vurderes på miljøforhold og stilles standardvilkår. Men betyder det så at de ikke er omfattet af anmeldereglerne i § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen? Hvis man alene iagttager husdyrgødningsbekendtgørelsen så virker det til at de er omfattet i hvert fald de tanke hvor der foregår længerevarende opbevaring (dvs. lagertankene og evt. fortankene) idet der jo er tale om ejendomme der anvender eller opbevarer husdyrgødning (herunder i afgasset form) svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold (§ 2). Men det virker selvfølgelig også mærkeligt hvis der både skal en virksomhedsgodkendelse til, samt en forhåndsanmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (altså lidt dobbeltbehandlingsagtigt).


Svar

Lagertanken på et biogasanlæg er et gødningsopbevaringsanlæg omfattet af anmeldereglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70. En lagertank kan dog samtidig være omfattet af reglerne om virksomhedsgodkendelse i Miljøbeskyttelsesloven. I disse tilfælde er der både krav om anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken