Kravene om afløb gennem tætte, lukkede ledninger fra fx ensilagepladser og møddingpladser

06-09-2022

Spørgsmål

Dette svar er uddybet og præciseret sprogligt den 21. november 2022

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 stk. 1 fremgår (forkortet) ”Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8”.

Indtil 2019 fremgik af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at afløb skulle være indrettet efter DS 432. Det udgik her af bekendtgørelsen , og det fremgår af høringsnotatet, at det udgik, fordi det i forvejen er gældende regler efter bygningsreglementet.

I mange tilfælde går afløb på husdyrbrug fra selve ensilageopbevaringsanlægget til en fortank eller pumpebrønd – og herfra er der videre forbindelse til enten en gyllebeholder eller – i tilfælde af ensilagepladser til udsprinkling.

En del af deltagerne på kurset, og den kloakmester, der underviste, mente, at kravet om faste, lukkede ledninger svarende til BR 2018 gjaldt helt til gyllebeholder/mark med udsprinkling. En del af deltagerne mente, at kravet kun gjaldt til fortank/pumpebrønd.

Når vi spørger, er det fordi vi på landbrug ofte ser, at ejer selv har udført hele eller dele af afløbsinstallationen – enten helt fra pladsen eller fra opsamlingsbeholder og så videre. Fra opsamlingsbeholderen/fortanken kan det fx være i form af en slange, der løber hen over jorden og så op over kanten på gyllebeholderen, og fra fortanken ser vi jævnligt rør og slange svævende i luften med understøtning af 2-5 stativer undervejs. Ingen af delene ligger i ”frostsikker” dybde i jorden, som jævnfør kloakmesteren er et krav – og der ingen garanti for, at samlinger, rørdimensioner osv. svarer til behovet (på en ejendom har jeg fået forklaret, at de havde valgt det største rør, de havde i Jem og Fix).

I forlængelse af dette vil vi gerne have jeres bud på om: 

1) Skal afløb fra stald og opbevaringspladser udføres efter BR2018 og af autoriseret kloakmester?

2) Hvis ja – er det så til opsamlingsbeholder/pumpebrønd eller er det hele vejen til op-bevaringsbeholder/udsprinkling?

3) Igen hvis ”ja” til nr 1 – efter hvilken § kan vi håndhæve kravet – vil vi kunne bruge § 42 i MBL/§39 i husdyrbrugloven til at varsle påbud om, at når afløb ikke er indrettet efter BR2018 og af autoriseret kloakmester, så er der risiko for at installationerne på kort eller lang sigt ikke kan holde, og der derved kan opstå forurening. Eller er vi nødt til at bruge § 72 i MBL.

4) Hvis ”nej” til 1 – hvordan skal det så forstås, at bygningsreglementet gælder for mødding- og ensilagepladser, selvom de ikke kræver byggeanmeldelse?


Svar

Dette svar er uddybet og præciseret sprogligt den 21. november 2022

1) Der er ikke regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen om, hvorvidt et ensilageopbevaringsanlæg er omfattet af bygningsreglementet og kravet om, at afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Bygningsreglementet administreres af Bolig- og Planstyrelsen. Miljøstyrelsen kan ikke vejlede om dette regelsæt.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet med et afløb, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Det fremgår af høringsbrevet til ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2019, at det centrale i DS 432 Norm for afløbsinstallationer med hensyn til at undgå udvaskning og afstrømning af næringsstoffer fra møddinger og ensilageopbevaringsanlæg er kravet om dimensionering af afløbet. Derfor udgik henvisningen til DS 432 Norm for afløbsinstallationer af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det fremgår således i dag af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, 1. pkt., at afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Det væsentlige efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er således ikke om afløbsinstallationerne dimensioneres som anvist i DS 432, men at afløbet har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Kommunen skal derfor konkret vurderer, om et afløb har en tilstrækkelig kapacitet.

2) Miljøstyrelsen har ikke regulering for, at afløb fra stald og opbevaringspladser udføres efter BR2018 og af autoriseret kloakmester, og om dette gælder til opsamlingsbeholder/pumpebrønd, eller om det gælder hele vejen til opbevaringsbeholder/udsprinkling. Bygningsreglementet administreres af Bolig- og Planstyrelsen. Miljøstyrelsen kan derfor ikke udtale sig om disse regler. Det fremgår dog af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

3) Husdyrgødningsbekendtgørelsen har ikke krav om, at afløb fra stald og opbevaringspladser udføres efter BR2018 og af autoriseret kloakmester. Der er dog i husdyrgødningsbekendtgørelsen regler vedrørende, at afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, og der skal være tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Reglen vedrørende afløb fra ensilageopbevaringsanlæg er i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Kommunen skal vurdere, om afløbet opfylder betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og kommunen kan indskærpe efter denne bestemmelse, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis kommunen vurderer, at afløbet skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening kan kommunen meddele påbud efter husdyrbruglovens § 39, stk. 1, 2. pkt., eller 42, stk. 2. Det kan f.eks. være, hvis kommunen vurderer, at afløbet ikke er frostsikkert.

4) Miljøstyrelsen har ikke regulering for dette. Det er Bolig- og Planstyrelsen, der må vejlede om, hvorvidt bygningsreglementet gælder for mødding- og ensilagepladser.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken