Krav til indretning af opsamlingsanlæg

05-04-2018

Spørgsmål

Definitionen på et opsamlingsanlæg fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 nr. 27. Mht. indretning af et opsamlingsanlæg mener jeg ikke at kunne se § 9 omfatter opsamlingsanlæg, er det mig der læser forkert eller findes hjemlen til indretning af et opsamlingsanlæg et andet sted? § 4 nr. 27) Opsamlingsanlæg: Anlæg, der er placeret i tilknytning til staldanlæg, herunder til gødningsrender på pelsdyrfarme, hvor husdyrgødningen midlertidigt opsamles, som ikke er indrettet til opsamling af gødning direkte under arealer med dyr eller med omrørebrønde i ringkanaler. Fortanke til flydende husdyrgødning er en del opsamlingsanlægget. § 9. Husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet. Stk. 2. Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand efter reglerne i §§ 24 og 25. Stk. 3. Husdyrgødning fra et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal 1) føres til opsamlingsanlæg, 2) føres til opbevaringsanlæg eller anden opbevaring for fast husdyrgødning, jf. kapitel 6, 3) føres til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning, jf. kapitel 8, 4) udbringes direkte på arealer omfattet af § 29, eller 5) afgives efter reglerne i § 48. Stk. 4. Fortanke skal have fast overdækning. Stk. 5. Fast husdyrgødning må maksimalt opbevares 1 dag i opsamlingsanlæg. Stk. 6. Der må ikke tilbageføres fast husdyrgødning fra opbevaringsanlæg m.v. omfattet af stk. 3, nr. 2, til opsamlingsanlæg eller anlæg m.v. omfattet af stk. 1. Stk. 7. Stk. 2 og 5 gælder ikke for anlæg m.v. til kødædende pelsdyr.


Svar

Som det fremgår af definitionen af et opsamlingsanlæg er et opsamlingsanlæg tilknyttet staldanlægget og må derfor ligeledes betragtes som en del af husdyranlægget og dermed omfattet af § 9, og skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken