Krav om overdækning af gyllebeholder indenfor 300 meter til nabobeboelse, hvis anvendelse ændres til svine- eller minkgylle

06-06-2019

Spørgsmål

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, skal beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. Gælder kravet om fast overdækning, hvis en beholder opført til opbevaring af kvæggylle mindre end 300 meter fra nabobeboelse på et senere tidspunkt ønskes anvendt til opbevaring af svine- eller pelsdyrgødning?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 26/08-2019 i forhold til tidligere svar offentliggjort den 6/6-2019.

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at der har været tale om en beholder for flydende husdyrgødning, hvor det af den oprindelige godkendelse fremgik, at der skulle være kvæggylle i beholderen.

Overdækningskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, finder anvendelse på beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, som er etableret efter den 1. januar 2007.

Der skal ikke ske fast overdækning, hvis beholderen er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. Med etableringstidspunktet menes det tidspunkt, hvor beholderen er bygget. Det har derfor ikke nogen betydning, om der tidligere har været kvæggylle i beholderen, når bare beholderen er etableret før 1. januar 2007.

Hvis beholderen er etableret efter 1. januar 2007 og er mindre end 300 meter fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, er det relevant at se på, hvilken gylle, der opbevares i beholderen. Kravet om fast overdækning vil finde anvendelse, hvis der på et tidspunkt skiftes fra opbevaring af f.eks. kvæggylle til svine- eller pelsdyrgødning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken