Komposteringsplads eller mødding

 

18-11-2021

Spørgsmål

Fire forskellige ejendomme afhenter større mængder fast husdyrgødning i containere til opbevaring og udbringning på egne ejendomme. Der er tale om ca. 50-100 transporter dagligt på hver ejendom. Husdyrgødningen stammer fra mange forskellige producenter.

Ejendom A: Denne ejendom er et plantebrug og har en miljøgodkendelse efter listepunkt K 214 Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Husdyrgødningen anvendes som gødning på egne marker, og aktiviteten vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens landbrugsdrift.

Ejendom B: Denne ejendom er hverken plante- eller husdyrbrug og har en miljøgodkendelse efter listepunkt K 214 Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Husdyrgødningen sælges videre til andre plantebrug.

Ejendom C: Denne ejendom har et husdyrhold med § 16b-tilladelse. Den modtagne husdyrgødning opbevares sammen med husdyrgødningen fra ejendommens øvrige husdyrgødning. Husdyrgødningen anvendes som gødning på egne marker, og aktiviteten vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens landbrugsdrift.

Ejendom D: Denne ejendom er et plantebrug og har hverken § 16b-tilladelse eller anden miljøtilladelse/-godkendelse. Husdyrgødningen anvendes som gødning på egne marker, og aktiviteten vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens landbrugsdrift.

Spørgsmål:

1. Er det korrekt at udstede miljøgodkendelse efter K 214 til ejendom A?

2. Er det korrekt at udstede miljøgodkendelse efter K 214 til ejendom B?

3. Hvis det ikke er korrekt at udstede miljøgodkendelse til ejendom A og/eller B, kan godkendelsen så tilbagekaldes?

4. Skal ejendom A og B overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring og overdækning på trods af, at miljøgodkendelsen ikke stiller krav om det?

5. Skal ejendom C også have godkendelse efter K214?

6. Skal ejendom D have godkendelse efter K214 eller blot følge husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser?


Svar

Kommunen skal indledningsvis afgøre, om virksomheden/ejendommen er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsens anvendelsesområde.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen/gødningsanvendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse, når der er tale om ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødnings svarende til produktion fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Derudover finder de også anvendelse på jordbrugsvirksomheder. Anvendelsesområdet fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2 og gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 1.

Bekendtgørelserne gælder derfor umiddelbart. Det vil sige, at de finder anvendelse, så snart at betingelserne i anvendelsesområdet er opfyldt. I det omfang man har aktiviteter, der er omfattet af de enkelte bestemmelser, vil disse skulle overholdes umiddelbart.

Det vil sige, at alle ejendommene skal følge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, når der på ejendommene anvendes eller opbevares husdyrgødnings svarende til produktion fra et erhvervsmæssigt dyrehold eller der er tale om jordbrugsvirksomheder. Dette gælder uafhængigt af, om ejendommen er omfattet af godkendelsespligt efter Miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsespligt
Om ejendommene evt. også skal have en miljøgodkendelse efter listepunkt K 214 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 kommer an på, om ejendommene har eller ønsker en aktivitet, som er omfattet listepunkt K 214.

Miljøstyrelsen kan ikke tage stilling til, om de pågældende ejendomme er omfattet af listepunktet, da Miljøstyrelsen ikke kan tage stilling til konkrete sager. Miljøstyrelsen kan alene afgive uforbindende udtalelser om gældende ret.

Listepunkt K 214 har følgende ordlyd: ”Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.”

Listepunktet omfatter anlæg, der foretager en kontrolleret biologisk behandling ved aerob mikrobiel nedbrygning af organisk materiale (have- og grøntaffald) med henblik på fremstilling af kompost, der kan anvendes til vækstmedie eller jordbrugsformål som jordforbedrings- eller gødningsmiddel. Det er godkendelsesmyndigheden, der vurderer, om oplaget af husdyrgødning i det konkrete tilfælde udgør et anlæg til kompostering, jf. definitionen ovenfor.

Det fremgår af ordlyden af K 214, at aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug ikke er omfattet. Komposteringsanlæg for husdyrgødning etableret i forbindelse med et husdyrbrug er således ikke omfattet af listepunktet. Anlæg til kompostering af husdyrgødning, som ikke er etableret i forbindelse med et husdyrbrug, er derimod omfattet.
For at være omfattet af listepunktet skal komposteringsanlægget have en kapacitet på over 100 tons pr. år.

Hvis kapaciteten er større end 75 tons/ dag, vil der være tale om et anlæg omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen 5.3.b, som omfatter nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere aktiviteter, som nævnt i 5.3.b, herunder i) Biologisk behandling, finder sted. Der er ikke i det listepunkt undtagelser for komposteringsanlæg for husdyrgødning etableret i forbindelse med et husdyrbrug.

Tilbagekaldelse af en miljøgodkendelse
Det er den klare hovedregel, at en afgørelse, som virksomheden ønsker at fastholde, ikke uden videre kan tilbagekaldes. Betingelserne for tilbagekaldelse af en sådan afgørelse er som udgangspunkt forholdsvis strenge. Hvorvidt der i det konkrete tilfælde er hjemmel til at tilbagekalde til ugunst for adressaten, beror på en helhedsvurdering af en række forhold. Det centrale i denne vurdering er en afvejning af hensynet til adressatens berettigede forventninger på den ene side og hensynet til de modstående interesser i at få ophævet den oprindelige afgørelse på den anden side.
Anlæg til kompostering af husdyrgødning, som ikke er etableret i forbindelse med et husdyrbrug, er som nævnt ovenfor omfattet af K 214.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken