Kan der kræves en bestemt type tæt overdækning af en gyllebeholder

10-03-2021

Spørgsmål

En kommune har i forbindelse med en miljøtilladelse til et kvægbrug luftet en ide om, at der skal tilsættes letklinker til en gyllebeholder for at sikre flydelaget. Dette ønskes med henvisning til, der er risiko for bundvending af flydelaget, lugtgener for naboer samt at der er mulighed for, at der skal opbevares afgasset flydende biomasse i beholderen. Husdyrbruget ligger i samlet bebyggelse, men overholder alle lugtgeneafstande 100 %. Kommunen henviser til en AgroTech rapport: https://mst.dk/media/97855/2014_02_21_overd_kning_rapport_revideret_j_vnf_r_melt_og_mst.pdf, hvori der står, at brug af letklinker er fundet at begrænse lugtafgivelsen sammenlignet med ikke overdækket gylle (tabel 3 i rapporten). Der er aldrig sket bundvendinger i den pågældende gyllebeholder, der kun har en overflade på 241 m². Jeg er af den overbevisning, at kommunen ikke bør stille vilkår om en bestemt type overdækning af gyllebeholderen. Ansøger har endvidere erfaring for, at letklinker kan sætte sig fast i fordeleren på gyllevogn/nedfælder. Det bør være tilstrækkeligt, at beholderen holdes overdækket med et tæt flydelag. Om husdyrbruget så vælger at benytte flydelag med halm eller letklinker, bør være op til husdyrbruget selv. Kravet om tæt overdækning er et lovkrav, der skal overholdes uanset hvilke vilkår kommunen fastsætter. Endvidere er overdækning med letklinker ikke på Teknologilisten med lugtreducerende effekt. Jeg vil gerne høre Miljøstyrelsens vurdering heraf.


Svar

Som udgangspunkt skal gyllebeholdere være forsynet med enten fast overdækning eller tæt overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1. 
Kommunen skal påbyde fast overdækning, hvis den tætte overdækning ved to tilsyn inden for 3 år er mangelfuld, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 11. 
Kommunen bør ikke stille vilkår om emner, der er reguleret direkte i bekendtgørelsen. I stedet skal kommunen ved tilsyn håndhæve reglerne i bekendtgørelsen. Letklinker kan bruges til at etablere en tæt overdækning, men husdyrbrugeren har også mulighed for at gøre det på andre måder. Hvis kommunen ved tilsyn konstaterer, at forudsætningerne i § 22, stk. 11 om at påbyde fast overdækning er tilstede, vil de skulle påbyde etablering af fast overdækning, medmindre kommunen vurdere, at der er tale om særlige tilfælde i medfør af bekendtgørelsens § 22, stk. 12. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken