Kan der dispenseres til at anvende halm som overdækningsmateriale til komposteret husdyrgødning

22-01-2020

Spørgsmål

På et ubebygget markareal, der ejers af hustruen, er der oplagt komposteret husdyrgødning med halm som overdækningsmateriale. Husdyrgødningen er fra mandens husdyrproduktion. Så spm: Må halm anvendes som overdækningsmateriale, og kan der gives en dispensation til oplag af husdyrgødning på ubebygget markareal, hvor halm anvendes som overdækningsmateriale? Markarealet har et marknr.


Svar

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover må oplagres i marken (markstakke), når det overholder afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, og det ikke medfører risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Se hertil husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 2 og § 15.

Markstakke, jf.  husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens§ 16, stk. 1.

I "Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning" fremgår

en række materialer egnet til overdækning af markstakke, herunder fremgår det, at plastfolie, tæt presenning, vævet presenning eller kompostdug er egnet som overdækning. https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186761/vejledning-om-etablering-og-overdaekning-af-kompost.pdf

Miljøstyrelsen er ikke bekendt med andre konkrete løsninger, der lever op til kravet. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/praktisk-loesning-paa-krav-om-overdaekning-af-moeddinger-1/

Miljøstyrelsen vurderer således, at halm ikke lever op til kravet om at være et tætsluttende og vandtæt materiale, som kan anvendes som overdækning til oplag af komposteret husdyrgødning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken