JH Smellfighter i kombination med JH Forsuring NH4+

27-03-2020

Spørgsmål

I teknologilisten, Staldindretning, under JH Forsuring NH4+ står der, at teknologien erstattet kravet om flydelag. Ved JH Smellfighter i kombination med JH Forsuring NH4+ er der intet nævnt. Vil det sige, at når der anvendes JH Smellfighter i kombination med JH Forsuring NH4+ så skal gyllen opbevares i gyllebeholder MED flydelag ? I teknologilisten under Gylleudbringning er JH Forsuring NH4+ ikke nævnt. Vil det sige at teknologien (hverken med eller uden Smellfighter) ikke kan anvendes til erstatning for nedfældning?


Svar

Teknologien JH Forsuring NH4+ er på teknologilisten og kan erstatte kravet om flydelag jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1. JH Smellfighter er en teknologi, der skal anvendes i kombination med JH Forsuring NH4+. Det ændrer ikke på, at JH Forsuring NH4+ kan erstatte kravet om flydelag. Så selvom JH Forsuring NH4+ anvendes i kombination med JH Smellfighter, vil det teknologien fortsat kunne erstatte flydelag.

JH Forsuring NH4+ er ikke på Teknologilisten over gylleudbringning, da de kun har gennemført godkendelsesprocessen for staldeffekten og ikke for udbringningseffekten. Det betyder, at hvor der anvendes denne type staldforsuring, skal pH-niveauet i gylletanken bestemmes før gyllen udbringes. Det målte pH-niveau og måledato noteres i skema 3 i logbogen. Hvis gyllens pH er højere end pH 6,0 er der krav om nedfældning eller supplerende anvendelse af de øvrige forsuringsteknikker. Se logbogen side 10: https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186759/logbog-for-beholdere-med-flydende-husdyrgoedning-og-afgasset-vegetabilsk-biomasse.pdf For at opnå den størst mulige sikkerhed for præcise pH målinger anbefales det, at pH målinger foretages med et GLP (God Laboratorie Praksis) godkendt pH meter.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken