Hvordan defineres en lukket container til opbevaring af fast gødning?

09-11-2022

Spørgsmål

Af husdyrgødningsbekendtgørelsen § 12 stk. 1 nr. 2 fremgår, at fast husdyrgødning må opbevares i lukkede containere, der er placeret på befæstet areal med en tæthed som angivet i § 13, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.

Hvordan defineres en lukket container?

Vil en container, som er indrettet i henhold til byggeblad nr. 103.06-08, opfylde kravet? Her tænkes især i forhold til, om overdækningskravet kan opfyldes ved, at der etableres et stativ med en presenning oven på containeren. Eller skal selve containeren være helt lukket og altså være udført med fast tag? Eller en tredje mulighed, skal gødningen i containeren overdækkes med en presenning på samme måde, som man vil gøre på møddingspladsen, altså direkte oven på gødningen? Der ønskes en afklaring af, hvad der vil opfylde bekendtgørelsens krav om korrekt opbevaring af fast gødning i lukket container.


Svar

En lukket container skal forstås som en lukket container med fast tag. 

For at overholde kravene til opbevaring af fast husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 2, skal containeren derfor være med fast tag. 

Opbevares den faste gødning efter beskrivelsen i byggeblad nr. 103.06-08, kan man fravige krav til fast tag, og overdækningen kan i stedet bestå af en selvbærende og letaftagelig rørkonstruktion for bæring af presenningen.
Dette forudsætter dog, at kravene til placering, som beskrevet i byggebladet, er opfyldt. 
Det fremgår af byggebladet, at containeren bør være placeret på en betonplads, f.eks. 150 mm armeret beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse eller tilsvarende stabilt underlag. 
Dette krav i byggebladet vil være opfyldt, hvis bekendtgørelsens regler om fast bund og afløb, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 nr. 2, er overholdt. 

Det er ikke muligt at have en container uden overdækning og så nøjes med at lave en tætsluttende overdækning lige oven på den faste husdyrgødning inde i en åben container. Det skyldes, at den løsning, hverken overholder kravene i bekendtgørelsen (containeren skal være lukket) eller leve op til beskrivelsen i byggebladet, hvoraf det fremgår, at selve containeren skal være overdækket. 
Der er på den anden side ikke krav om, at den faste gødning overdækkes tætsluttende inde i den lukkede containeren, eller under den selvbærende konstruktion med presenning. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken