Hvor må randbelægningen til en ensilageplads være placeret?

30-08-2021

Spørgsmål

På en del af vores kvægbrug oplever vi, at der er lavet nogle andre løsninger, end de der umiddelbart er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 stk. 2 (i bekendtgørelsen der træder i kraft 1. august 2021). Af denne fremgår, at hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider enten skal have en 1 m høj mur eller en randbelægning på min 2 m med fald ind mod pladsen. På en del pladser ser vi, at randbelægningen er placeret 5-20 m væk fra selve opbevaringspladsen (dvs. på den anden side af fx en forplads, en vaskeplads, et køreområde mm). I det seneste konkrete tilfælde har vi at gøre med en ensilagesilo med 5 fag og på i alt ca. 2000 m2, hvor der er afgrænsningsmure mod syd og nord indkørsel/åbent fra vest og øst. I den vestlige ende er der i stedet for almindelige afløbsriste blevet etableret spalteriste langs hele åbningen. På ydersiden af ristene er der IKKE randbelægning med fald ind mod pladsen. I stedet er der indrettet vaskeplads. Vaskepladsen er på sin yderside forsynet med et spalteafløb. Både afløb far ensilageplads og vaskeplads ender i gyllebeholder. På den anden side af vaskepladsen er der støbt areal til kalvehytter – pladsen til kalvehytter er afgrænset af staldmur og deler afløb med vaskepladsen. Ejeren er noget uforstående overfor, at vi mener, der skal etableres randbelægning i tilknytning til/som sidebegrænsning af ensilagepladsen, og at det ikke kan erstattes af, at der er vaskeplads med afløb. Med denne indretning mener landmanden at have sikret, at væske fra pladsen altid ender i gyllebeholder. Vi mener at reglerne skal forstås, som at randbelægningen hører til ensilageopbevaringsanlægget og dermed skal være placeret her og hverken på ydersiden af vaskepladser, forpladser, køreområder mm. Og at der ikke er mulighed for dispensation fra bestemmelserne, svarende til den måde det er tegnet på i landbrugets byggeblade (som godt nok ikke er godkendt af MST). Er I enige i den betragtning (hvis ikke, hvordan skal man så forstå det her med at de skal være indrette, så overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på pladsen)? Vores primære spørgsmål er dog: Hvis pladsen i forhold til alle andre punkter lever op til indretningskravene (tætte mure, korrekte randbelægninger/vulste, afløb ved alle randbelægninger/vulste osv.), og i det hele taget er indrettet, så forurening af grundvand og overfladevand ikke kan finde sted jf. § 17 stk. 1, vil man så kunne sige, at forholdet vurderes at være af underordnet betydning jf. husdyrbruglovens § 46, når der er tale om et stort ensilageopbevaringsanlæg?


Svar

Det er rigtigt, som I skriver, at hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. Det er således tilladt enten at have en sidebegrænsning eller en randbelægning. 
Derudover er der mulighed for jf. § 17, stk. 3, at sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m. 
Der er ingen dispensationsmulighed fra bestemmelserne i § 17 om indretning af ensilagepladser. 
Beskrivelsen i landbrugets byggeblad om indretning af pladsen opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, men vær opmærksom på, at der ikke er krav i bekendtgørelsen om, at ensilagepladser skal følge anvisningerne i byggebladet for at overholde bekendtgørelsens regler. Der er således ikke pligt til at følge landbrugets byggeblad om indretning af ensilagepladser, hvis man kan indrette ensilagepladsen på en anden måde, der overholder bekendtgørelsens krav. Siden byggebladet blev udgivet er der f.eks. indført en mulighed for at indrettet en ensilageplads med en vulst i den ene side.   
Det, at et Byggeblad er godkendt af Miljøstyrelsen, betyder kun, at man ved at følge de byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, kan fravige krav til placering, indretning og drift af anlæg m.v., der følger af §§ 4-24 og 27-34. 
Miljøstyrelsen kan ikke foretage en konkret vurdering af, om bekendtgørelsens regler er overholdt i den specifikke sag, da det er kommunen, der skal foretage den vurdering. Er der forhold omkring pladsens indretning, der betyder, at kommunen fagligt vurderer, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og der ikke kommer vand fra tage og befæstede arealer ind på ensilageopbevaringspladsen mv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, kan kommunen vurdere, at forholdet er af underordnet betydning. 
§ 46 i husdyrbrugloven giver mulighed for, at kommunen kan undlade at håndhæve ulovlige forhold, hvis forholdet er af underordnet betydning. I denne sammenhæng giver det mulighed for at undlade at håndhæve bestemmelserne i § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis den indretning, der er omkring ensilagepladsen, giver den samme beskyttelse mod forurening af overfladevand og grundvand, som de specifikke indretningskrav vil give. Det er afgørende, at kommunen omhyggeligt begrunder, hvorfor en håndhævelse ikke er nødvendig.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken