Hvor må kompost i markstakke placeres?

 

14-02-2019

Spørgsmål

Svaret er præciseret den 10. november 2022

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §15 stk 4 (nu § 14, stk. 4) beskriver, at kompost højst må placeres samme sted i 12 mdr., og at samme sted ikke må benyttes før der er forløbet 5 år. Men hvor må stakkene placeres? For ensilage gælder, at der efterfølgende skal være en afgrøde, der kan optage evt. næringsstoffer. Samme er ikke gældende (læs - ikke beskrevet) for kompost. Må de placeres f.eks. i en skovlysning eller på et andet areal som ikke høstes eller afgræsses?


Svar

Svaret er præciseret den 10. november 2022

Det er et krav, at markstakke placeres på et sted, hvor kvælstof optages af afgrøder med henblik på at sikre, at der ikke opstår risiko for nedsivning eller udledning af kvælstof til vandmiljøet. Dette vil være en konkret vurdering.

Markstakke må oplagres i marken efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14. Definitionen af en mark følger som udgangspunkt af bekendtgørelse om markblok og elektronisk fællesskema. Det vejledende udgangspunkt for en definition af en mark i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan derfor siges at være et sammenhængende jordstykke, som i tilsagnsskema anmeldes med et marknummer, og i fællesskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode.

Det er dog ikke sikkert, at alle afgrøder med en afgrødekode egner sig til at opfylde kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, om, at markstakkene skal placeres, så der ikke opstår risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Det vil som tidligere anført være en konkret vurdering.

I den vurdering kan der lægges vægt på, om der er tale om en afgrøde, der figurerer i gødskningsbekendtgørelsens bilag 1. Der findes dog afgrøder med afgrødekoder, der ikke umiddelbart vurderes at være egnede. Det kan f.eks. være udyrkede eller braklagte arealer uden udbytte eller kvælstofnorm, hvor der næppe vil ske et tilstrækkeligt kvælstofoptag. Dermed er det væsentlige ikke, om afgrøden høstes, men om den kan optage kvælstoffet.

Tidligere, nu ikke gældende svar:

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct., må ikke etableres inden for de afstande, der er nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 samt de afstande, som er nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Der er ikke noget krav om, at der skal være en afgrøde efterfølgende. Derfor må oplaget placeres sådan, at de overholder de nævnte afstandskrav. Der er ikke noget til hinder i husdyrgødningsbekendtgørelsen for, at denne placering er i f.eks. en skovlysning.
Se hertil også Miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/6-opbevaring-af-fast-husdyrgoedning-og-bundfald/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken