Hvor må kompost i markstakke placeres?

14-02-2019

Spørgsmål

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §15 stk 4 beskriver, at kompost højst må placeres samme sted i 12 mdr. og samme sted må ikke benyttes før der er forløbet 5 år. Men hvor må stakkene placeres? For ensilage gælder at der skal efterfølgende være en afgrøde, der kan optage evt. næringsstoffer. Samme er ikke gældende (læs - ikke beskrevet) for kompost. Må de placeres f.eks. i en skovlysning eller på et andet areal som ikke høstes eller afgræsses?


Svar

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct., må ikke etableres inden for de afstande, der er nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 samt de afstande, som er nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Der er ikke noget krav om, at der skal være en afgrøde efterfølgende. Derfor må oplaget placeres sådan, at de overholder de nævnte afstandskrav. Der er ikke noget til hinder i husdyrgødningsbekendtgørelsen for, at denne placering er i f.eks. en skovlysning.
Se hertil også Miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/6-opbevaring-af-fast-husdyrgoedning-og-bundfald/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken