Hvor højt må gyllen stå i gyllebeholdere uden fast overdækning?

01-04-2020

Spørgsmål

Her i starten af 2020 oplever vi en del udfordringer med gyllebeholdere der er så fyldte, at de enten løber over eller der er risiko for overløb. Flere steder er der ikke plads til flydelag over gyllen (blank overflade) eller vi ser beholdere, hvor flydelaget stikker 5-15 cm op over beholderens øverste kant. Vi påbyder naturligvis, at de skal sænke niveauet i beholderen (imødegå risiko for forurening jf § 19 i miljøbeskyttelsesloven) – men hvor langt op må gylle og flydelag egentlig stå, før vi kan sige at det er ok (at der ikke er risiko for overløb i blæst, massiv regn eller bundvending)?. Vi kan ikke finde noget sted, hvor det er beskrevet i forhold til gylle/gyllebeholdere. Vi kan derimod se, at man har forholdt sig til det, for beholdere der har/får miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam: Her er der et standardvilkår som hedder: ”I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.” (pkt. 12 under afsnit 21.4.2 Standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald i bekendtgørelsen om standardvilkår). Kan vi stille det samme krav til gyllebeholdere? Skal det i givet fald være i form af vilkår i godkendelser og tilladelser (så kan vi jo ikke gøre det ved anmeldesager) – eller skal det være med påbud?


Svar

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, at opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.


Kommunen har mulighed for at håndhæve forholdet, f.eks. ved at indskærpe bekendtgørelsens § 24, såfremt det vurderes ved tilsyn, at forholdet ikke er overholdt.

 
Der fremgår ikke en bestemt frihøjde af husdyrlovgivningen. Der kan foretages en konkret vurdering i forbindelse med tilsynet, i fht. hvor meget der skal til, for at forholdet kan betragtes som overholdt. Det er brugerens pligt at overholde bestemmelsen og herunder sikre, at der også er kapacitet til den nedbør, der kommer. Hvis der kan ses overløb på beholderens sider kan det i hvert fald konstateres at bestemmelsen ikke er overholdt.


Det vil ofte ikke være nødvendigt at påbyde, at husdyrbruget skal sænke niveauet i beholderen, da dette samtidigt vil være en nødvendig handling for at overholde en indskærpelse efter bekendtgørelsens § 24.


Hvis kommunen konkret vurderer, at der er en beholder, der kræver, at der altid skal være mindst 20 cm frihøjde, så er et påbud nødvendigt, da der så vil ske en ændring af retstilstanden. Hvis det sker i forbindelse med en godkendelse eller tilladelse kan det også ske ved vilkår.
Der skal være tale om særlige forhold for at det er nødvendigt at gribe ind med påbud/vilkår. Hvis der er tale om en særlig historik med overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24 kan kommunen i stedet overveje at politianmelde forholdet.
Der henvises i øvrigt til Miljø- og Fødevareministeriet håndhævelsesvejledning.


Det fremgik af Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-26 om vejledning for drift og vedligehold af gødningsbeholdere, at "Flydelagets overflade må ikke komme højere op end til beholderens øverste kant, heller ikke selv om flydelaget er så tørt, at det ikke skrider ud over beholderkanten." Byggebladet er udløbet og senest revideret i 2002. I øvrigt er landbrugets byggeblade ikke udgivet af MST. Der er som nævnt ingen regel, som konkret angiver en bestemt frihøjde, men formuleringen i byggebladet kan i visse tilfælde være fornuftig at anvende som rettesnor. Der kan dog også være tilfælde hvor flydelaget er tyndt, og hvor der er risiko for at gylle løber over når flydelagets overflade nærmer sig kanten af gyllebeholderen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken