Hvilken lovgivning er pladsvand på biogasvirksomhed omfattet af?

06-10-2021

Spørgsmål

Et biogasanlæg på en virksomhed (ingen husdyrbrug) ansøger om at finde en udbringningsløsning for overfladevandet på en del af virksomhedens område. Der er tale om pladsvand med rester fra ensilage, majs, græs, kartoffel, halm m.v. Der håndteres ingen gylle eller dybstrøelse i dette område. Nu ledes vandet m.v. til et bassin. Det er planen, at det skal udbringes på landbrugsjord – enten udsprinkles eller med slæbeslanger. Det fremgår ikke af virksomhedens miljøgodkendelse, hvad der skal ske med vandet andet end, at det ledes til bassin. Hvilken lovgivning er gældende, skal vi håndhæve efter 1. husdyrgødningsbekendtgørelsen (landbrug), fordi det ligner udsprinkling af ensilagesaft eller efter 2. miljøbeskyttelsesloven (virksomhed), fordi det er en virksomhed, der har et affaldsprodukt/restvand, som skal udbringes på landbrugsjord. Er det mulighed 2, er det planen at give en § 19 tilladelse jf. § 6 i bek. om anvendelse af affald til jordbrugsformål, idet restvandet / affaldsproduktet ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Hvad siger MST?


Svar

Kommunen skal indledningsvis afgøre om virksomheden/ejendommen er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsens anvendelsesområde.


Husdyrgødningsbekendtgørelsen/gødningsanvendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse, når der er tale om ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødnings svarende til produktion fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Derudover finder de også anvendelse på jordbrugsvirksomheder. Anvendelsesområdet fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2 og gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 1.


Bekendtgørelserne gælder derfor umiddelbart. Det vil sige, at de finder anvendelse så snart, at betingelserne i anvendelsesområdet er opfyldt. I det omfang man så har aktiviteter, der er omfattet af de enkelte bestemmelser, vil disse skulle overholdes umiddelbart.


Husdyrgødningsbekendtgørelsen og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsen tager ikke stilling til, hvornår kommunen skal give tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Husdyrgødningsbekendtgørelsen og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsens varetager især hensyn til kvælstof og fosfor, hvorfor husdyrgødningsbekendtgørelsen og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsens som udgangspunkt vil være tilstrækkeligt til at kunne regulere dette.


Hvis der er blandinger af husdyrgødning med stoffer, der kan forurene jord og grundvand, eller stofferne er uden for husdyrgødningsbekendtgørelsens og/eller gødningsanvendelsesbekendtgørelsens anvendelsesområde, skal kommunen vurdere, om aktiviteten er omfattet af tilladelseskravet i miljøbeskyttelseslovens § 19.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken