Hvilke krav er der til pumpning af restvand til en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning?

14-04-2023

Spørgsmål

I husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 står der, at ”beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning med tæt overdækning, hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes.”

Hvordan skal man forstå sætningen ”Andre systemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes”?

Skal det forstås sådan, at der ikke er et krav om et dykket indløb, når der pumpes f.eks. restvand fra en ensilagesilo i en gyllebeholder?

Vores spørgsmål er:

1) Hvilke krav er der til pumpning af restvand til en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning?

2) Opfylder det kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, når restvand siver langsomt igennem flydelaget og ikke bryder den? I praksis oplever vi, at der sker pumpning af restvand til gyllebeholder med en haveslange. Haveslangen føres over gyllebeholderens kant uden dykket indløb?


Svar

Det er korrekt, at der ikke er krav om dykket indløb, når der pumpes restvand fra en ensilagesilo over i en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning.

Det væsentlige for husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1, er, at flydelaget ikke brydes.

Det vil sige, at:

1) Kravet til pumpning af restvand til en gyllebeholder med flydelag er, at flydelaget ikke brydes.

2) Ja, når flydelaget ikke brydes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken