Hvilke gyllepumper skal der være lås på?

07-05-2021

Spørgsmål

I Husdyrgødningsbekendtgørelsens §23 stk. 6 står: ”Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.” Hvilke pumper gælder ovenstående § for? - pumper til tømning af lagertanke/gyllebeholdere? - pumper på fortanke? - pumper på fortanke når de står i åben forbindelse med gyllekummer? - pumper på fortanke som står tomme, undtagen når der pumpes gylle fra stald til lagertank? - alle pumper til gyllepumpning?


Svar

Reglerne i § 23 er indført i husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2008 ved BEK nr. 736 af 30/06/2008, som et blandt flere initiativer for at mindske risikoen for uheld med udslip fra gylletanke.
Pumperne nævnt i stk. 6 skal ses i sammenhæng med stk. 5, hvor der nævnes pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning.
Se også vejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/8-opbevaring-af-flydende-husdyrgoedning-samt-ensilagesaft-afgasset-vegetabilsk-biomasse-og-restvand/#35  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken