Hændelig undergang

11-03-2020

Spørgsmål

Vi har fået en henvendelse fra en rådgiver om hvorvidt en udskiftning af en gyllebeholder, som bliver beholderkontrolleret, enten kræver en anmeldelse efter § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, eller om landmanden bare kan etablere gyllebeholderen uden en ny tilladelse, hvis gyllebeholderen etableres i samme dimensioner som den eksisterende og placeres det samme sted? Rådgiveren oplyser at de har fået spørgsmålet flere gange når der skal etableres fast teltoverdækning på en gammel beholder, og den ikke kan tåle den ekstra vægt teltoverdækningen vil medføre. Vores spørgsmål er derfor om udskiftning af en eksisterende gyllebeholder til en ny, af samme dimensioner og placeres samme sted, kan ske uden forudgående tilladelse, som f.eks. når en stald er brændt, eller om det vil kræve en ny anmeldelse af den nye gyllebeholder?


Svar

Efter Miljøstyrelsens vurdering er der ikke tale om hændelig undergang i det beskrevne tilfælde. Hændelig undergang forstås sædvanligvis som skader efter udefrakommende begivenheder som f.eks. brand, hærværk eller stormskader. Selv om landmanden ikke selv ønsker at gøre skade på gyllebeholderen ved at lægge overdækningen på, vil det ikke kunne begrunde, at det anses som hændelig undergang, hvis beholderen ikke kan holde til overdækningen. Situationen kan sidestilles med andre tilfælde, hvor der gælder nogle krav, som nogle landmænd i den konkrete situation har vanskeligere ved at opfylde end andre.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken