Godkendelse af nye stalde med traditionelt staldsystem

21-11-2018

Spørgsmål

Vi har fået flere ansøgninger, der drejer sig om opførelse af nye stalde til en ornestation. Orner går på et fast gulv med en rensegang bag ved, hvilket vi vurderer er et traditionelt staldsystem. BAT-emissionen skal vurderes som ved søer på dybstrøelse, som vi tidligere har afklaret med Jer, men den faste gødning volder os lidt problemer. Da det er et traditionelt staldsystem med fast møg og ajle, vil ansøger lægge den faste fraktion ud mekanisk, og naturligvis dagligt. Derfor mener vi ikke at det vil kræve overdækning af den faste gødning. Men spørgsmålet herfra er om det virkelig kan være BAT på ansøgning efter § 16 a, stk. 1, at tillade en møddingsplads med uoverdækket gødning og en ny, traditionel stald?


Svar

Det er op til kommunen at vurdere, hvilket staldsystem i husdyrgodkendelse.dk, der bedst svarer til det ansøgte, hvis det ikke er opgivet direkte i systemet. For ornerne kan det også være f.eks. ”Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning fast gulv”.

Hvis et staldsystem indebærer, at der kommer en bestemt gødningstype ud af staldsystemet, forudsættes det, at det også er den gødningstype, der kommer ud af stalden (til lageret).

Der vil være et BAT – krav til eksisterende og til nye stalde. Hvis dette kan overholdes, med det gødningshåndteringssystem der anvendes og som også tastes ind i husdyrgodkendelse.dk, vil BAT-kravet være opfyldt. I dette tilfælde skal gødningssystemet så indtastes som ”svin, fast gødning”, som har en emission på 5,0 kg NH3-N pr. m2. Kan BAT-niveauet overholdes, kan det traditionelle gødningssystem anvendes.

Det bemærkes, at der i den næste opdatering af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (høringsfrist den 21. november 2018), er indført selvstændig emissionsfaktor og BAT-krav for ornestalde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken