Frekvens for gyllebeholderkontrol med alarm

04-02-2019

Spørgsmål

Hvor tit skal der udføres beholderkontrol på gyllebeholdere, der er beliggende tættere end 100 m til sø på over 100 m2. I følge beholderbekendtgørelsen er det 5 år, men jeg mener, at der tidligere har været noget om, at såfremt der var alarm på beholderne, skal der kun udføres kontrol hvert 10 år. Er dette korrekt?


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 m eller nærmere til søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller åbne vandløb, skal være udstyret med et alarmsystem, jf. dog § 21, stk. 7.
Beholdere omfattet af ovenstående bestemmelse, vil som udgangspunkt være omfattet af beholderkontrolbekendtgørelsens § 9, stk. 2 om beholderkontrol mindst hvert 5. år. Dette forudsat, at beholderen er omfattet af beholderkontrolbekendtgørelsens § 9, stk. 1, og er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m².

I perioden fra februar 2011, da kravet om alarm blev indført, indtil januar 2013, gjaldt det 10-årige krav generelt for alle gyllebeholdere over 100 m³, og således også for gyllebeholdere med alarm. I januar 2013 blev det 5-årige krav indført for beholdere beliggende som beskrevet ovenfor.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken