Forsuring og flydelag

 

18-10-2022

Spørgsmål

Er der krav om at etablere flydelag på åben gyllebeholder, hvis gyllen er forsuret?


Svar

Nej, der er ikke krav om flydelag, hvis gyllen i beholderen er forsuret i henhold til betingelserne på teknologilisten for staldindretning

Reglen, om at der kan anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning, fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1.

I øjeblikket er det i forhold til forsuring af gylle kun staldforsuringsteknologierne i svine- og kvægstalde, der står på teknologilisten, som teknologier der kan erstatte tæt overdækning (typisk flydelag).

På listen over teknologier til staldindretning fremgår det i højre kolonne for forsuringsteknologierne, at teknologien ”Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 1.

Beholdere til flydende husdyrgødning skal ellers som udgangspunkt være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken