Forlængelse af spørgsmål fra den 6. juni 2019 vedrørende overdækning af gyllebeholder inden for 300 meter til nabobeboelse

03-02-2020

Spørgsmål

Gælder kravet hvis vi har en beholder efter 2007, hvor der afleveres kvæggylle til biogasanlæg, der kommer retur som afgasset, blandet gylle?


Svar

Miljøstyrelsen har opdateret svaret af 6. juni 2019.
Overdækningskravet i § 22, stk. 3, gælder også afgasset husdyrgødning, hvori der er iblandet svinegylle.
Hvis beholderen er etableret efter 1. januar 2007 og er mindre end 300 meter fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, er det relevant at se på, hvilken gylle, der opbevares i beholderen. Kravet om fast overdækning vil finde anvendelse, hvis der på et tidspunkt skiftes fra opbevaring af f.eks. kvæggylle til svine- eller pelsdyrgødning.
Der er således krav om overdækning, hvis der er afgasset svine- eller minkgylle i den blanding, der modtages retur fra biogasanlægget, og de øvrige betingelser for fast overdækning er opfyldt.
Du kan endvidere se dette svar fra Miljøstyrelsens helpdesk: https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=632b519a-3e0d-4f52-859f-9fa35858e24d


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken