Flydelag på gyllebeholdere

25-05-2020

Spørgsmål

Hvad mener miljøstyrelsen om, at en landbruger omrører sin beholder og udbringer gylle ud over en længere periode, men med intervaller på under 7 dage mellem hver omrøring/udbringning, så flydelag ikke skal etableres? Vi har eksempler på, at der er udbragt over f.eks. 3 uger fra en beholder, uden at der i perioden har været flydelag. Der er gået ca. 6-7 dage mellem hver omrøring/udbringning dvs. der er udbragt et par dage hver uge i en 3 ugers periode. Vi har også nogle eksempler på, at der i vinterperioder er omrørt og flyttet gylle til andre beholdere (uden udbringning) og her er naboer også generet. Naboerne føler sig generet og spørger, om det er lovligt at undlade flydelag i perioder på måneder med henvisning til udbringning eller flytning af gylle.


Svar

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning. Dette er det klare udgangspunkt. Hvis overdækningen undtagelsesvist og momentant ikke er tæt, fremgår det dog af vejledning for Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse bl.a., hvad man skal gøre, hvis overdækningen ikke er tæt, og hvor lang tid en beholder må være uden tæt overdækning. Det afgørende for, at en overdækning kan anses for tæt, er, at overdækningsmaterialet dækker gylleoverfladen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken