Flydelag på gyllebeholder der indeholder rester af gylle og regnvand

06-12-2019

Spørgsmål

Skal der være flydelag (tæt overdækning) på gyllebeholder, hvis den er tømt så godt som muligt, og står tom fra 2 til 4 mdr. til et år og kun fyldes med regnvand? Hvis ja. Skal der så påbydes fast overdækning, hvis vi indenfor de sidste 3 år havde konstateret mangelfuld overdækning?


Svar

Miljøstyrelsen bemærker, at flydende husdyrgødning er ajle, møddingsaft, gylle, herunder i afgasset form, forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N pr. ton, blandinger af disse og blandinger af førnævnte med andre stoffer, produkter og materialer, herunder i afgasset form, medmindre blandingen er restvand, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 5.


Alle blandinger, hvor husdyrgødning indgår, bliver ved med at være husdyrgødning. Enhver blanding af fast husdyrgødning, flydende husdyrgødning, mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr og bundfald med andre stoffer, produkter og materialer er således også husdyrgødning.

Eksempelvis er husdyrgødning blandet med stoffet vand fortsat husdyrgødning uanset blandingsforholdet.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1.


Kravet gælder således så længe, der er flydende husdyrgødning i beholderen. Dette vil der være, selvom der kun er en smule husdyrgødning i beholderen, der er iblandet vand.


Udgangspunktet er herefter, at kommunen skal påbyde fast overdækning, hvis de ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning eller anvendelsen af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, er mangelfuld, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 11.

Kommunen kan dog i særlige tilfælde, herunder hvis overtrædelsen af stk. 11 er undskyldelig, efter en konkret vurdering undlade at stille krav om fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 12.


Det er således kommunen, der skal vurdere, hvorvidt det konkret vil være et særligt tilfælde, der medfører, at beholderen ikke behøver være overdækket.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken