Er tanke på biogasanlæg omfattet af kapitel 8 og 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

22-06-2023

Spørgsmål

Hvordan er reguleringen for tanke på biogasanlæg. Er de omfattet af indretnings- og anmeldekravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen?

I 2018 er udgivet følgende svar på Helpdesk: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/lagertanke-paa-biogasanlaeg/

Af svaret fremgår, at lagertanke er anlæg til opbevaring af husdyrgødning, som skal anmeldes efter § 70 (nu § 25) i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvad gælder for proces/reaktortanke og for modtagertanke?

Procestanke/reaktortanke: Her sker mikrobiel nedbrydning og dannes gas osv. Det er en proces, der tager ca. 25 dage.

Modtagetanke: Her leveres der kontinuerligt gylle, som løbende pumpes over i blandetank og videre i procestanke/ reaktortanke. Der er altid gylle i beholderen, selv om ”den enkelte klat” kun er der kortvarigt.

Tæller tankene med i antal m², når man skal afgøre, om et husdyrbrug med eget biogasanlæg kan søge om ekstra gyllebeholdere efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning i § 12?


Svar

Procestanken på et gårdbiogasanlæg anses ikke for at være et gødningsopbevaringsanlæg. Det fremgår af dette tidligere helpdesksvar (se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/hvordan-haandteres-et-gaardbiogasanlaeg-i-forhold-til-husdyrloven/). 

For at afklare, hvad der gælder for modtagetanke, skal kommunen vurdere, om der er tale om et gødningsopbevaringsanlæg, eller om der er tale om en beholder til flydende husdyrgødning, som ikke nødvendigvis er til opbevaring. I den vurdering kan det indgå, om formålet er opbevaring af husdyrgødning i længere tid, hvilket kan tale for, at der er tale om et gødningsopbevaringsanlæg.  

Hvis de pågældende beholdere - er beholdere for flydende husdyrgødning, er de omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 19 og 21 i kap 8 om styrke og tæthed og overdækning. De er til gengæld ikke omfattet af §§ 20 og 22 om alarmsystemer, barriere og håndtering af påfyldning og tømning. 

Er der tale om ”beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning” er de omfattet både af bestemmelserne i §§ 19 og 21, bestemmelserne i §§ 20 og 22 og af anmeldereglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 i kapitel 10.

Der er dermed et bredere anvendelsesområde for §§ 19 og 21, som retter sig mod ”beholdere for flydende husdyrgødning” end §§ 20 og 22, som kun omfatter ”beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning”.

Uanset hvordan de beskrevne modtagertanke bliver karakteriseret, vil beholderne ikke være omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, herunder bekendtgørelsens § 12, når beholderne er en del af biogasanlægget og ikke af husdyrbruget. 

Vær opmærksom på, at for at ovennævnte regler gælder, forudsætter det, at ejendommen er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde i § 2, hvilket den bl.a. er, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Se nærmere om emnet i følgende helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/opbevaringskrav-for-husdyrbrug-med-aftale-om-opbevaring-paa-biogasanlaeganden-ejendom/

Se nærmere om definition af gødningsopbevaringsanlæg husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/3-placering-af-anlaeg-mv/#5

Der kan læses mere om, hvad der karakteriserer et gødningsopbevaringsanlæg i høringsbrev og høringsnotat fra foråret 2019 vedr. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 760 af 30. juli 2019 med ikrafttræden den 1. august 2019, se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62961 

Se nærmere om definition af gødningsopbevaringsanlæg:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/kan-man-slippe-for-flydelag-naar-man-roerer-op-og-pumper-over-fra-sin-gyllebeholder-hver-7-dag/

Se nærmere vedr. anvendelsesområdet for husdyrgødningsbekendtgørelsen for så vidt angår beholdere:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/anlaeg-til-mellemopbevaring-af-afgasset-biomasse/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken