Er en møddingssaftbeholder til en møddingsplads altid et krav?

25-11-2019

Spørgsmål

Der står i Husdyrgødningsbekendtgørelsen anført, at gødningsopbevaringsanlæg, herunder møddingspladser, ikke må give anledning til forurening af grundvand mm., og at en plads skal indrettes med mursider/randzoner og en hældning mod laveste punkt på pladsen, hvorfra et afløb skal lede møddingssaft til en beholder via tætte rør. Beholderen skal dimensioneres til den forventelige mængde møddingssaft. Mit spørgsmål er, om der til en møddingsplads med fast tag, som bruges til opbevaring af dybstrøelse fra heste, skal etableres en beholder til opsamling af møddingssaft? Den forventelige mængde møddingssaft til opsamling vil være nul, da der ikke falder nedbør på pladsen. Min vurdering er derfor, at beholderen inklusiv rørføring til den ikke skal etableres.


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen § 14, stk. 1, at møddinger skal være indrettet, så forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og så overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal videre være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning.

Afløbet skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften. Også beholderen til møddingssaften (flydende husdyrgødning) skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, hvilket fremgår af § 20, stk. 1.

Der skal således ved vurderingen af disse regler bl.a. tages stilling til afløbets og beholderens kapacitet. Selvom det vurderes, at der ikke vil være møddingssaft, er kan kravene om at etablere afløb og beholder ikke fraviges.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken