Der kan ikke stilles krav om fast overdækning af en beholder for flydende husdyrgødning, som er etableret før den 1. januar 2007

02-03-2023

Spørgsmål

Vi er i tvivl om fortolkningen af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 3.

Kan vi stille krav om fast overdækning af en beholder for flydende husdyrgødning, som først efter 2007 er taget i brug til svinegylle?

Eller opfylder bruger lovgivningen ved etablering af flydelag, da tanken er fra før 2007?

Konkret har vi i kommunen en gyllebeholder, der lovligt er etableret før 2007. Den ligger små 50 meter fra nabobeboelse. Den ligger på en mindre ejendom med kvæg. Beholderen er etableret før 2007.

I kommunens tilsynsnotater fra 2013 og 2015 blev gyllebeholderen brugt til spildevandsslam. I perioden mellem 2017 og 2020 begyndte ejeren at leje beholderen ud til svinegylle.

Naboen har flere gange klaget over lugtgener.

Beholderen har ikke fast overdækning, men udelukkende flydelag.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 3: "Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.


Svar

Nej, der kan ikke stilles krav om fast overdækning. Det er tilstrækkeligt, at der er et naturligt flydelag.

Det skyldes, at der ikke skal ske fast overdækning, hvis beholderen er lovligt etableret før 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken