Definition på traditionelt staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle

08-11-2019

Spørgsmål

I henhold til spørgsmål af den 09-05-2019 omkring overdækning af fast gødning på møddingsplads, skal møddinger, hvor det er praktisk muligt overdækkes. Hvorvidt overdækningskravet i praksis kan opfyldes fra traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle, skal afgøres ud fra en konkret vurdering. En landmand mener at have etableret et traditionelt staldsystem, hvor han kører sin gødning til møddingspladsen i trillebør og mener derfor at være undtaget reglen om overdækning, da det i følge ham ikke er praktisk muligt. Jeg er uenig i, at udkørsel af gødning i trillebør kan defineres som et etableret staldsystem. Jeg ønsker derfor at få præciseret hvad der menes med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle?


Svar

Som hovedregel skal alle typer fast gødning overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Overdækningskravet kan fraviges for så vidt angår møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle. Formålet med overdækningskravet er bl.a. at hindre ammoniakemission. Hensigten med undtagelsen er alene at tilgodese de produktioner, der allerede er indrettet med et traditionelt staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle, og hvor overdækningskravet kun vanskeligt kan opfyldes. Undtagelsen knytter sig alene til eksisterende stalde, der er etableret senest den 1. august 2019.

For møddinger i tilknytning til nye stalde gælder et overdækningskrav.

"staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle" er en almindeligt anvendt betegnelse for visse bestemte traditionelle staldsystemer. Betegnelsen anvendes bl.a. i de officielle normer fra Aarhus Universitet. Undtagelsen fra overdækningskravet er netop knyttet til disse traditionelle staldsystemer med daglig udmugning, hvor det – typisk pga. udlægning af gødningen i en gødningskegle – er uhensigtsmæssigt at kræve overdækning.

Når det skal fastlægges, om undtagelsen kan anvendes, skal det klarlægges, hvilket staldsystem der anvendes, og gødningstypen i normtalstabellen skal undersøges.

Undtagelsen gælder i praksis kun "fast staldgødning", som ifølge normtalstabellen kun produceres i bindestalde med grebning, fast gulv for søer og smågrise samt visse staldsystemer for høns.

Opbevaringsanlæg til fast gødning, hvor der opbevares dybstrøelse, skal dog altid overdækkes, selvom der er daglig tilførsel.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken