Definition på "straks efter udlægning"

22-04-2021

Spørgsmål

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 13, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Hvis en landmand med slagtekyllingeproduktion ca. hver 6. uge tømmer sine staldanlæg og derefter transporterer den faste husdyrgødning fra staldanlæg til opbevaring på en møddingsplads på en anden ejendom og denne transport tager 2 - 3 dage, hvordan skal "straks efter udlægning" så defineres? Skal husdyrgødningen overdækkes efter endt arbejdsdag, dvs. hver eftermiddag/aften når arbejdet med transport af husdyrgødningen er overstået, eller skal husdyrgødningen først overdækkes når al husdyrgødning er transporteret fra staldanlæg til møddingsplads - dvs. efter 2 - 3 dages arbejde? I en konkret sag er der naboer meget tæt på møddingspladsen, hvor husdyrgødningen transporteres til, som generes af lugt i de 2 - 3 dage hver 6. uge, hvor dette foregår. Desuden er formålet med overdækningen jo (udover lugt), at forhindre ammoniakemission. Min påstand er derfor, at husdyrgødningen skal overdækkes efter hver endt arbejdsdag, hvorefter man kan fortsætte transporten af husdyrgødning dagen efter ved at blotlægge den ene af oplaget, hvortil der skal transporteres mere husdyrgødning. Hvad mener I?


Svar

Idet den største ammoniakfordampning fra udlagt gødning sker lige efter udlægningen, vil det oftest være nødvendigt at overdække møddingen hver dag efter arbejdets ophør. Kravet om overdækning straks efter udlægning fremgår af § 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen og gælder også for møddinger med daglig tilførsel, undtagen hvis der er tale om stalde fra før 2019, som er indrettet med fast staldgødning og ajle (og evt med gødningskegle). Derfor vil udgangspunktet være, at overdækningen sker efter daglig arbejdsproces.  Hvis den daglige arbejdsproces ophører ved dagens afslutning, vil det være på det tidspunkt, der skal overdækkes. Udlægges der gødning hver dag i to timer, vil det som udgangspunkt være efter de to timer, der skal overdækkes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken