Byggeblade og overkant af fortank

09-11-2017

Spørgsmål

Vi har i forbindelse med tilsyn konstateret, at overkanten af en fortank ligger under niveau for staldgulvet, vi vurdere herved, at der er risiko for at fortanken kan løbe over. I landbrugets byggeblad nr. 103.05-04 bemærkes at overkanten af fortanken (underkant af dæksel) skal være på niveau med eller over staldgulv. Da vi ikke har kunnet finde hjemlen, hvormed vi kan kræve indretningen ændret, vil vi meget gerne have oplyst, hvor I mener en sådan findes.


Svar

Kommunen skal Ifølge § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen kontrollere og håndhæve, at anlægget er konstrueret så der undgås fare for forurening. Hvordan dette sikres er kommunens vurdering.

Landbrugets byggeblad nr. 103.05-04 fungerer ikke som en undtagelse for regler, men er en hjælp til landmanden så der ikke sker overløb. Disse byggeblade administreres af Seges, uden at Miljøstyrelsen er involveret.

Generelt om byggeblade kan Miljøstyrelsen oplyse, at i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 82, stk. 1, findes hjemlen til at kunne benytte visse typer af byggeblade, som er godkendte af miljøstyrelsen.

§ 82. §§ 5-32 og 71-74 om krav til placering, indretning og drift af anlæg m.v. kan fraviges, i det omfang anlægget m.v. i stedet overholder nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, findes på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

De godkendte byggeblade som kan benyttes ifølge hjemlen i § 82 findes her: http://mst.dk/erhverv/landbrug/husdyrgoedning/husdyr-byggeblade/oversigt-over-byggeblade/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken