Brugerbetaling - markstak - plantebrug

 

16-08-2022

Spørgsmål

Er der brugerbetaling på tilsyn med korrekt håndtering af dybstrøelse i markstak (overdækning), på arealer under en planteavlsejendom/jordbrugsvirksomhed, hvor der IKKE er dyrehold? Vi læser det sådan, at der ER brugerbetaling, da arealerne (og en evt. markstak herpå) er omfattet af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen jf. brugerbetatingbekendtgørelsens § 2, 3. pkt., og det er et tilsyn efter brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1, 7. pkt. (Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 stk. 1 og stk. 3, jf. § 1 stk. 2).

Vi forstår det sådan, at der skal skelnes mellem arealer og anlæg som fx gyllebeholdere/møddingspladser: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/skal-der-opkraeves-brugerbetaling-i-forbindelse-med-indskaerpelsepaabud-vedr-gyllebeholder-paa-et-plantebrug/ OG https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/genindsendelse-af-spoergsmaal-til-brugerbetalingsbekendtgoerelsen/


Svar

Nej, der er ikke brugerbetaling på at føre tilsyn med markstakke på planteavlsbrug.

Årsagen er, at regulering vedrørende markstakke fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og der er tale om et planteavlsbrug. Forholdet er dermed ikke nævnt i § 2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der er altså ikke brugerbetaling på planteavlsbrug på de aktiviteter, der måtte foregå på anlægget uanset om det drejer sig om gyllebeholder, gødningsopbevaring eller markstakke. Det skyldes, at planteavlsbrug ikke i sig selv er nævnt i § 2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, omfatter arealer, der er omfattet af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. I denne forbindelse er det vigtigt at have for øje, at arealerne ikke længere er omfattet af det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

De situationer, hvor disse arealer vil modtage et tilsyn, som kommunen vil kunne opkræve brugerbetaling for, vil f.eks. være fosforerosionstilsynet, tilsyn med udbringning på frosne jorde m.v. samt i de tilfælde, hvor tilsynet giver anledning til en videre tilsynsindsats eller et reaktivt tilsyn med  reglerne om udbringning af husdyrgødning mv. Markstakken henregnes – som nævnt ovenfor - til en del af anlægsreguleringen, da den er et alternativ til gødningsopbevaringsanlæg, og kommunens tilsyn hermed er derfor ikke brugerbetalingsbelagt.

 

  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken