Beregning af opbevaringskapacitet

03-11-2017

Spørgsmål

Gødningsproduktion er hidtil blevet beregnet på baggrund af antallet af dyr på ejendommen. Hvordan skal beregninger af gødningsproduktionen – herunder vurdering af opbevaringskapacitet - foretages, når lovlig produktion fremadrettes skal opgøres på baggrund af produktionsareal og der ikke foreligger oplysninger om antal dyr?


Svar

Det har hidtil været almindelig praksis, at husdyrproducenter har brugt SEGES’ regneark til beregning af opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug til at dokumentere opfyldelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav i §§ 11 og 12 om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. I regnearket bruges bl.a. standardværdier for gødningsvolumen fra forskellige kombinationer af dyretype og staldsystem, og beregningsmodellen er således baseret på antallet af dyr og ikke på produktionsarealets størrelse.
Beregningsmodellen, som SEGES har udviklet, er et hjælpemiddel, som husdyrproducenterne kan anvende til at opfylde deres pligt til dokumentation over for kommunen. Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at SEGES’ beregningsmodel fortsat vil kunne anvendes. Husdyrproducenten vil da skulle indtaste det husdyrhold, der aktuelt produceres, eller det potentielt lovlige husdyrhold med størst behov for opbevaringskapacitet.  Miljøstyrelsen finder imidlertid, at det er en sag mellem husdyrproducent og kommune, hvordan dokumentation for kravene skal opfyldes i praksis. Derfor er det op til kommunen at vurdere, om der i de enkelte tilfælde skal være opbevaringskapacitet til hele den potentielle produktion eller eventuelt kun til det aktuelle dyrehold.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken