Beregning af opbevaringskapacitet

03-11-2017

Spørgsmål

Skal kommunen sikre, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i en ansøgt produktion? Som en del af visitationen af ansøgning efter § 16 a, har vi bedt ansøgers konsulent indsende en beregning, der sandsynliggør, at der er tilstrækkelig med opbevaringskapacitet for den ansøgte produktion. Ansøgers konsulent har til kommunen svaret at "Den producerede mængde husdyrgødning og gødningstypen vil variere alt efter sammensætningen og antallet af dyr. Med denne miljøgodkendelse følger en fleksibilitet i sammensætningen af dyreholdet, og derfor vil en beregning kun give et øjebliksbillede. På ejendommen vil der dog til en hver tid være opbevaringskapacitet til den flydende husdyrgødning til minimum 9 måneder. Den 27/9 blev der afholdt et husdyrgodkendelses brugergruppemøde, hvor MST også deltog. Her blev det afklaret at det er en tilsynsopgave, og at kommunerne skal kontrollere dette ved tilsyn ud fra gødningsregnskabet. "


Svar

Kravet om opbevaringskapacitet gælder ikke kun for flydende husdyrgødning, men for al husdyrgødning samt afgasset biomasse.

Opbevaringskapacitet er ikke længere et oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse. Husdyrproducenten har dog stadig pligt til at indsende en opdateret opgørelse over kapaciteten, hvis der foretages ændringer, som har indflydelse herpå, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12.

En ansøgning om udvidelse af husdyrbruget kan være en naturlig anledning til at indsende en opdateret kapacitetsopgørelse. En opdateret opgørelse kan dog også vente til dyreholdet faktisk udvides eller ændres.

Pligten efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12 til at indsende en opgørelse kan ikke opfyldes alene ved at erklære, at der til hver en tid vil være en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder. Selv om en godkendelse giver fleksibilitet i sammensætningen af dyreholdet, skal opgørelsen bygge på data om enten det aktuelle dyrehold eller det potentielt mulige dyrehold.

Se også dette svar fra husdyrhelpdesken:
http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/beregning-af-opbevaringskapacitet/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken