Beholderkontrol hvert 5. år, hvis beholderen ligger inden for 100 m til vandløb eller sø

26-06-2018

Spørgsmål

I bekendtgørelse om 10 år beholderkontrol § 9 stk. 2, står der at: Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning. Spørgsmål: gælder dette altid eller vil der være undtagelser?


Svar

Efter beholderbekendtgørelsens § 9, stk. 1, skal brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5.


Dog skal de beholdere, der er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning, jf. beholderbekendtgørelsens § 9, stk. 2.


Beholderbekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2, kan således ikke fraviges.

 

Der gælder andre regler, hvis beholderen tages ud af drift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken