Beholderbarriere under 30 meter til skel

 

06-11-2021

Spørgsmål

Vi er kommet i tvivl, om vi kan påbyde en beholderbarriere, når beholderen ikke ligger i risikoområde, og de betingelser, der er oplistet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20, stk. 4, ikke kan overholdes. Beholderbarrieren kommer til at ligge nærmere end 30 m til naboskel. Kommunen er stødt på en eksisterende gyllebeholder på 700 m3, som ligger under 100 meter til et åbent vandløb. Den ligger ikke i et risikoområde, da hældningen er under 6 grader. Kommunen har påbudt ejer, at der skal etableres en beholderbarriere, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 stk. 3. Vi er kommet i tvivl på baggrund af tidligere helpdesksvar af 26. oktober 2020 (Afstandskrav på 30 m til naboskel for barriere/jordvold ifm gyllebeholder). (https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/afstandskrav-paa-30-m-til-naboskel-for-barrierejordvold-ifm-gyllebeholder/ )


Svar

I kan påbyde en beholderbarriere, selvom den kommer til at ligge under 30 m til skel, hvis det er sagligt begrundet og proportionalt. Det vil være særligt væsentligt at vurdere, om andre foranstaltninger kan opfylde det samme formål, idet påbuddet vil have indvirkning på en tredjemands interesser (naboen).

Som udgangspunkt skal der ikke stilles krav om en beholderbarriere, når der ikke er krav om det i reglerne.

Det følger af reglerne, at der skal etableres en beholderbarriere, hvis en beholder til flydende husdyrgødning er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 m til søer større end 100 m² eller åbne vandløb.

Begge betingelser skal således være tilstede, før der er krav om en beholderbarriere.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen er dog som udgangspunkt ikke til hinder for, at kommunen meddeler et påbud, som går videre end bekendtgørelsens regler, hvis der er konkrete forhold, som kræver det. Dette fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37, stk. 2.
Se hertil Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. oktober 2019, sag 19/07718. https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/7fb69484-9523-4033-9f4b-a425790d3ca0?highlight=19%2F07718

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at påbud, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler, herunder § 20, stk. 4 (afstand til naboskel), skal gives efter henholdsvis husdyrbrugloven eller miljøbeskyttelsesloven, idet det hermed sikres, at afgørelsen kan påklages.

Endelig bemærker Miljøstyrelsen, at der er tale om en anden situation end den, der er henvist til i kommunens spørgsmål. Der er forskel på, om en myndighed påbyder noget, eller om nogen frivilligt søger om noget, der ikke er påkrævet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken