Afløb i ensilageopbevaringsanlæg kan ikke føres til overflade i andet anlæg

14-07-2023

Spørgsmål

På et tilsyn ser kommunen et ensilageopbevaringsanlæg med i alt 5 siloer. 2 af dem har endevæg, de resterende 3 har en randbelægning uden afløb. Landmanden foreslår at lave en samle-/pumpebrønd på laveste sted i randbelægningen og pumpe ensilagesaften over i en af siloerne med endevæg, hvorefter vandet kun kan løbe mod afløbet i siloens åbne ende. Løsningen vil umiddelbart opsamle saften og lede det til gyllebeholder. Kapaciteten burde også være i orden. 1. Kan vi godtage, at vandet i et ensilageopbevaringsanlæg løber på overfladen inde i et ensilageopbevaringsanlæg, og at det ikke løber i en lukket ledning? 2. Kan vi godtage, at pumpningen fra samle-/pumpebrød ligeledes sker overjordisk i en ledning/slange?


Svar

1. Nej, den foreslåede løsning lever ikke op til reglerne om indretning af ensilageopbevaringsanlæg. 

Det er ikke tilladt at indrette et ensilageopbevaringsanlæg, så der løber vand fra omkringliggende arealer og tage ind på anlægget. Den påtænkte indretning vil netop betyde, at vand fra de andre ensilageanlægsbunde vil løbe ind på anlægget.
Derudover vil kravet om at der skal være et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8 (opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand), heller ikke være overholdt med den foreslåede løsning. Kravet fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1. 
Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning, hvilket der ikke er i den foreslåede løsning. Der fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17, stk. 4. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Hvis rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket. 

2. Der er ikke faste regler om pumpningen fra samle-/pumpebrød kan ske overjordisk i en ledning/slange. Det centrale er, at afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, og der skal være tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken