Ændring af ensilagesaftopsamling

13-01-2020

Spørgsmål

I 2010 er der givet en §12 miljøgodkendelse til en ejendom - til blandt andet etablering af en ensilageplads med afløb til en pumpebrønd/opsamlingsbeholder. Det er beskrevet – f.eks. i kortmateriale i godkendelsen - at ensilagesaften/restvandet fra ensilagepladserne ledes til gyllebeholder via en pumpebrønd. På tilsyn i 2019 er det konstateret, at pumpebrønden er etableret et andet sted end beskrevet i godkendelsen. Ejer ønsker nu at ændre måden ensilagesaften opsamles på, så der er mulighed for at udsprede restvand med udsprinklingsanlæg. I den sammenhæng vil ejer: 1) etablere en ny brønd i marken (fordelerbrønd, som giver mulighed for at sende saften til gylle eller til udsprinklingsanlæg. 2) ændre afløb, så ensilagesaft/restvand i den ovenfor beskrevne pumpe-brønd/opsamlingsbeholder går direkte til den nye fordelerbrønd i stedet for direkte til gyllesystemet. 3) Ændre afløb fra støbt areal foran ensilageplads, så det går til spildevandsudledning, fremfor som nu til opsamlingsbeholder. 4) I projektet lade randbelægningen ved ensilagebeholderne indgå som ”opstuvningsvolumen” med 14 dages kapacitet (svarende til Landbrugets byggeblad 103.09-05, som ikke er godkendt af MST). Kommunen vurderer, at den nye fordelerbrønd kan godkendes via anmeldeordningens §12. I henhold til svar fra Miljøstyrelsens Wikivejledning vedrørende udsprinklingsanlæg og beholdere (7/2 2015), kræver ”udsprinklingsanlæg ikke en tilladelse. Landmanden skal blot overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.” Giver de resterende ændringer anledning til, at ejendommen skal have en ny miljøgodkendelse? Eller er de af bagatelagtig karakter, idet ændringer af kloakforhold er nævnt i husdyrvejledningen som en bagatelagtig ændring?


Svar

Det er kommunen der skal vurderer i den enkelte sag om der er tale om bagatelagtig ændring. Det følger på den baggrund af praksis, at selvom der i princippet ikke i loven er udtrykt nogen bagatelgrænse, er det alene ændringer, der indebærer ikke ubetydelige bygningsmæssige ændringer, eller som har betydning for forureningsforholdene, der er omfattet af godkendelsespligt m.v. For at en ændring kan betragtes som en bagatel, og dermed ikke kræver godkendelse eller tilladelse. MST mener i den konkret sag ikke at de beskrene ændringer er bagatelagtige ændringer, da der ændres afløb og håntering af restvand, der bør derfor laves søges om en ny godkendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken