§ 10 anmeldeordning

23-11-2017

Spørgsmål

1) Er § 10 i godkendelsesbekendtgørelsen kun for de nævnte anlæg? Dvs. vil det være muligt at anmelde en opsamlingsbeholder på 6000 m3 til f.eks. ensilagesaft og restvand? I mine øjne kan man ikke (og jeg tror også min landmand her vil hælde gylle i – men det er selvfølgelig bare gætværk). Er § 10 en udtømmende liste? 2) Vil en beholder i denne størrelse kræve en miljøgodkendelse? – beholderen ligger i tilknytning til de øvrige anlæg på bedriften.


Svar

Miljø- og Fødevareministeriets departement har den 27. oktober 2017 sendt et udkast til en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i ekstern høring.

Den ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61180

§ 11 foreslås udvidet til at omfatte beholdere til restvand og ensilagesaft. Endvidere foreslås en begrænsning af de omfattede nabobeboelser.

Det foreslås, at beholdere til restvand og ensilagesaft omfattes af anmeldeordningen i § 11, således at de kan etableres, udvides og ændres, hvis betingelserne om erhvervsmæssig nød-vendighed, placering i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer, afstandskrav på 50-150 m til byzone, naboer m.v., bygningshøjde og beplantning m.v. er opfyldt.

Beholdere til restvand og ensilagesaft har tidligere været omfattet af en anmeldeordning, men blev ved en fejl ikke videreført i den gældende bekendtgørelse.

Miljøstyrelsen bemærker, at de nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2018 , og at det kan give anledning til  tvivl hos borgere og virksomheder, hvis kommunerne i løbet af disse 2 måneder gør et tilladelses- eller godkendelseskrav efter husdyrbrugloven gældende ved etablering, udvidelse eller ændring af beholder til restvand og ensilagesaft.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken