Skal ansøgninger om § 16 a stk. 1 og 2 altid annonceres efter § 55 stk. 2, og hvornår skal den første revurdering ske

15-06-2020

Spørgsmål

Vi har modtaget flere ansøgninger om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen på husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter enten miljøbeskyttelsesloven eller efter § 12 stk 2 i den "gamle" husdyrlov. De har været forannonceret, da de fik den første godkendelse. Skal de forannonceres igen? Skal den første revurdering af en § 16 stk. 2 ske 8 eller 10 år efter, at den er blevet meddelt, hvis den blev revurderet efter den "gamle" lov?


Svar

Ja, når kommunen træffer afgørelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 og 2 (samt om godkendelse efter 16 a, stk. 4, og tilladelse efter 16 b, der kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet), skal der ske en forannoncering i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 55, stk. 2. Det forhold, at husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter tidligere regler, hvor der har været forannoncering, ændrer ikke ved dette.

Når et IE-husdyrbrug bliver godkendt for første gang efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. skal den første regelmæssige revurdering ske 8 år efter godkendelsen. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 3.

Dog skal godkendelsen af et IE-brug tages op til revurdering, når der er offentliggjort en ny BAT-konklusion, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 4.
Læs mere om revurdering i vejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/16-revurdering-af-godkendelser/#1Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken