offentliggørelse ift jordforurening

27-02-2020

Spørgsmål

Vi skal offentliggøre information om de foranstaltninger, som IE-husdyrbrug har truffet ved definitivt ophør. Er det en offentliggørelse med 4-ugers klagefrist, en varig offentliggørelse på kommunens hjemmeside eller skal det uploades til DMA?


Svar

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 1, nr. 5 skal kommunen digitalt offentliggøre information om de foranstaltninger, som et IE-husdyrbrug har truffet ved definitivt ophør, jf. jordforureningslovens § 38 m, stk. 2. Kommunen skal samtidig informere om retten til aktindsigt i de øvrige oplysninger om det pågældende IE-husdyrbrug, som kommunen er i besiddelse af.

Den digitale offentliggørelse af disse informationer skal ske på kommunens hjemmeside, enten ved at lægge de krævede oplysninger på kommunens hjemmeside, eller ved på hjemmesiden at linke til de krævede oplysninger, i det omfang de er tilgængelige uden for kommunens hjemmeside.

Offentliggørelse af informationerne har ikke karakter af en forvaltningsretlig afgørelse, hvorfor offentliggørelsen ikke skal ledsages af en klagevejledning og klagefrist.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der derimod er en klageadgang for påbuddet givet efter jordforureningslovens § 38 m, stk. 2, i jordforureningslovens § 77.

Se i øvrigt vedrørende eventuel offentliggørelse på DMA https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/offentlighed-og-hoering/offentliggoerelse-af-afgoerelser-om-tilladelse-og-godkendelse-efter-16-a-og-b/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken