Offentliggørelse af afgørelser om tilladelse og godkendelse efter § 16 a og b

01-02-2018

Spørgsmål

MST har i helpdesk-svar af 12-09-2016 "Er offentliggørelse via DMA tilstrækkeligt" svaret, at det er tilstrækkeligt at foretage offentliggørelse af tilladelser, godkendelser og anmeldelser via DMA i stedet for på kommunens hjemmeside. Med den nye godkendelsesbekendtgørelse (nr. 1380 af 30-11-2017) fremgår det, at bl.a. afgørelser efter § 16 a og § 16 b skal offentliggøre afgørelser digitalt herunder ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Betyder dette, at offentliggørelse af afgørelser om tilladelse og godkendelse ikke længere kan foretages via DMA alene, men også skal foregå via kommunens hjemmeside? Hvis ja, er det så tilstrækkeligt, at der på hjemmesiden kun er angivet oplysninger om afgørelsen med et link til DMA (forsiden), så afgørelsen kun behøver at blive uploadet på DMA?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 18-04-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 01-02-2018

Kravet om, at offentliggørelsen skal foregå digitalt, herunder på kommunens hjemmeside, har til formål at sikre en tydelig digital offentliggørelse. Det er vigtigt, at offentligheden rent faktisk kan følge med i, når kommunen afgør nye sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Da borgere vil forvente at kunne finde sådanne oplysninger på kommunens hjemmeside, er det Miljøstyrelsens vurdering, at det kræver en tydelig vejledning på kommunens hjemmeside om, hvordan man som borger kan abonnere på nye afgørelser om husdyrbrug i DMA, og hvordan man ellers kan finde dem i DMA.

Når afgørelser om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug samt om revurdering af IE-husdyrbrug skal offentliggøres (efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, nr. 2-4), er det altså tilstrækkeligt at gøre dette i DMA, hvis der på kommunens hjemmeside samtidig oplyses om, at offentliggørelsen sker i DMA, jf. ovenfor.
Når det gælder offentliggørelse (efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, nr. 1) af ansøgningsmateriale og oplysninger om,
• hvad projektet indebærer,
• at sagen skal gennemgå en VVM-procedure, og
• at offentligheden kan få stillet udkast til afgørelse til rådighed, når denne foreligger m.v.,

bør dette foregå på kommunens hjemmeside. I denne for-annoncering skal det fremgå, hvornår der er frist for at komme med bemærkninger til ansøgningsmaterialet og for at anmode om senere at få udkast til afgørelse tilsendt eller på anden måde stillet til rådighed. Når der foreligger et udkast til afgørelse, skal kommunen sende udkastet til de ovennævnte parter og borgere, der har bedt om at få udkastet tilsendt og evt. samtidig offentliggøre udkastet på hjemmesiden.

I udkastet til afgørelse skal det klart fremgå, hvor selve afgørelsen vil blive offentliggjort, og hvordan man som part eller berørt borger kan sikre sig at blive orienteret og finde den konkrete afgørelse. Dvs. en vejledning i, hvordan man kan tilgå den endelige afgørelse i DMA, hvis det er dér, at kommunen vil annoncere den endelige afgørelse.
Kravet om offentliggørelse digitalt afhænger af tidspunktet for offentliggørelse og ikke om, hvornår sagen er modtaget i kommunen. Det vil sige, at når kommunen offentliggør afgørelser m.v. fra og med den 1. januar 2018, så gælder reglerne om digital offentliggørelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56.
Udover digital offentliggørelse af de ovenfor nævnte oplysninger og afgørelser, skal kommunen også offentliggøre – igen digitalt (efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, nr. 5) - information om de foranstaltninger, som et IE-husdyrbrug har truffet ved definitivt driftsophør (jf. § 38 m, stk. 2, i lov om forurenet jord). Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger om det pågældende IE-husdyrbrug, som kommunen er i besiddelse af. Den digitale offentliggørelse af disse informationer bør også ske på kommunens hjemmeside.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken