Husdyrloven § 55 stk. 2.

11-10-2018

Spørgsmål

I husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK. Nr.1020 af 06.07.2018) står der i § 55 stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen skal inden for en rimelig frist træffe afgørelse om godkendelse efter § 16 a, stk. 1 og 2, samt om godkendelse efter § 16 a, stk. 4, og tilladelse efter § 16 b, der kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet.” Og i stk. 2: ” Kommunalbestyrelsen skal i sager omfattet af stk. 1 informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsproceduren ved offentlig annoncering eller ved andre egnede midler, eller senest så snart oplysningerne med rimelighed kan foreligge, om følgende: 1) Ansøgningen om godkendelse eller tilladelse. 2) Det forhold, at projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. 3) Navn og adresse på den kompetente kommunalbestyrelse, hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger, og hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes, samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål. 4) Karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen, når en sådan foreligger. 5) Hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed. 6) Hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse, herunder at enhver inden for en nærmere fastsat frist fra den offentlige annoncering kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen. 7) Når ansøgningen vedrører et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.” Betyder det, at vi nu (til forskel fra før 1. august 2017) skal for-annoncere samtlige ansøgninger om godkendelser og tilladelser, eller henviser udtrykket ”sager omfattet af stk. 1” til § 16 a stk. 1, så det ”kun” er ansøgninger med mere end 3.500 kg ammoniak-N pr. år, som skal for-annonceres (§ 16 a).


Svar

Husdyrbruglovens § 55, stk. 2's henvisning til sager omfattet af stk. 1, er ikke en henvisning til § 16 a stk. 1, men til § 55, stk. 1. Det vil sige, at den udvidede offentlighedsprocedure skal bruges som efter de hidtidige regler, når der er tale om sager med væsentlige virkninger på miljøet. Dette er tilfældet i sager om ansøgninger, der godkendes i medfør af § 16 a, stk. 1, stk. 2 og stk. 4 samt tilladelser efter § 16 b, hvis kommunen vurderer at § 16 b tilladelsen kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken