Høringsprocedure for §16 a, stk. 4

06-09-2022

Spørgsmål

Er det den simple høringsprocedure, der skal bruges ved tillæg til § 16 a, godkendelser, når tillægget ikke er omfattet af § 4, stk. 4, nr. 2 og 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen? En uddybning af hvilke krav, der er til tillæggene i vejledningen, kunne være rart. I øvrigt kunne det være rart, at begge procedurer var samlet i godkendelsesbekendtgørelsen, når man nu har valgt at flytte den ene type høring derover.


Svar

Ja, når en ansøgning er omfattet af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, og ændringen ikke kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, skal der foretages naboorientering, jf. husdyrbruglovens § 56, stk. 1.

Hvis det vurderes, at ændringen efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, skal man følge offentlighedsproceduren i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60.

Sagt på en anden måde skal der foretages naboorientering, når der er tale om et projekt, der ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

Kræver projektet udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, skal VVM reglernes offentlighedsprocedure følges. 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4, opregner de tilfælde, der kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 

Ovenstående fremgår af Miljøstyrelsens vejledning vedr. husdyrlovgivningen ”Offentlighedsprocedure”:

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/godkendelse-efter-16-a/        

Der kan endvidere henvises til vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 20-21 under overskriften Offentlighedsprocedurer:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/20-21-begrundelse-offentliggoerelse-offentligheds-procedurer-mv/#2  

Det fremgår af høringsbrevet i forbindelse med ændringen af husdyrbrugloven i 2020, at hovedparten af de regler, der gennemfører VVM-direktivet, er blevet samlet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for at sikre en ensretning af lovgivningen på området og derved et mere sammenhængende regelgrundlag. Miljøstyrelsen er ikke bekendt med, om man vil flytte reglerne om naboorientering til bekendtgørelsen.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken